Portal Urządu Miasta Olsztyna olsztyn.eu

ZARZĄDZENIE NR 436

PREZYDENTA OLSZTYNA

z dnia 21 grudnia 2023r

w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, zarządzania kryzysowego i ochrony ludności w Olsztynie w 2024 roku.

Na podstawie art. 7, ust.1, pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2023.40 ze zm) oraz art. 19 ust. 2 pkt. 2 lit. a ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz.U. z 2023.122), zarządzam co następuje:                                               

 § 1. Ustala się wytyczne Prezydenta Olsztyna, do realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, zarządzania kryzysowego i ochrony ludności stanowiące  załącznik  do zarządzenia.

   § 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Olsztyna.

   § 3.  Traci moc zarządzenie Nr 201 z dnia 9 czerwca 2023 r., w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, zarządzania kryzysowego i ochrony ludności w Olsztynie w Olsztynie w 2023 roku.                                             

   § 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                                                               PREZYDENT OLSZTYNA 

                                                                                                                                                                                                     Piotr Grzymowicz

Zał. Nr1 do Zarządzenia - Wytyczne Prezydenta Olsztyna