Idź do treści strony
Kryzys

Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

Sytuacja kryzysowa to sytuacja wpływającą negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołującą znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków.


 W Olsztynie zarządzanie kryzysowe sprawuje Prezydent Olsztyna.

 

 Do jego zadań w sprawach zarządzania kryzysowego należy:

1) kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy;

2) realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:

a) realizacja zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego,

b) opracowywanie i przedkładanie wojewodzie do zatwierdzenia miejskiego planu zarządzania kryzysowego;

3) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego;

4) wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gmin i gmin o statusie miasta;

5) zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;

5a) współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;

6) organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.

Zadania te, Prezydent Olsztyna wykonuje przy pomocy komórki organizacyjnej urzędu miasta właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego - Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Organem pomocniczym Prezydent Olsztyna w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego jest Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego (MZZK) powoływany przez prezydenta miasta, który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy.


 

Prezydent Olsztyna zapewnia na obszarze miasta realizację następujących zadań:

1) całodobowe alarmowanie członków gminnego zespołu zarządzania kryzysowego, a w sytuacjach kryzysowych zapewnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji oraz dokumentowania prowadzonych czynności;

2) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;

3) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;

4) współpracę z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;

5) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;

6) realizację zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

 

W celu realizacji zadań, o których mowa, Prezydent Olsztyna może tworzyć Centrum Zarządzania Kryzysowego (CZK).

 

PODSTAWA REALIZACJI ZADAŃ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 20017.209) 

2.Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. 2014.333 z późn. zm.) 

3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 z późn. zm.)

 

Pogoda