Portal Urządu Miasta Olsztyna olsztyn.eu

Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

Sytuacja kryzysowa to sytuacja wpływającą negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołującą znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków.


 W Olsztynie zarządzanie kryzysowe sprawuje Prezydent Olsztyna.

 

 Do jego zadań w sprawach zarządzania kryzysowego należy:

1) kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy;

2) realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:

a) realizacja zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego,

b) opracowywanie i przedkładanie wojewodzie do zatwierdzenia miejskiego planu zarządzania kryzysowego;

3) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego;

4) wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gmin i gmin o statusie miasta;

5) zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;

5a) współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;

6) organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.

Zadania te, Prezydent Olsztyna wykonuje przy pomocy komórki organizacyjnej urzędu miasta właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego - Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Organem pomocniczym Prezydent Olsztyna w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego jest Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego (MZZK) powoływany przez prezydenta miasta, który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy.


 

Prezydent Olsztyna zapewnia na obszarze miasta realizację następujących zadań:

1) całodobowe alarmowanie członków gminnego zespołu zarządzania kryzysowego, a w sytuacjach kryzysowych zapewnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji oraz dokumentowania prowadzonych czynności;

2) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;

3) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;

4) współpracę z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;

5) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;

6) realizację zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

 

W celu realizacji zadań, o których mowa, Prezydent Olsztyna może tworzyć Centrum Zarządzania Kryzysowego (CZK).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PODSTAWOWE AKTY NORMATYWNO - PRAWNE:

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz.U.2023.122),

2. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U.2017.1897),

3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2023.40 ze zm.),

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r.  w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach ( Dz.U.2013. 96),

5. Zarządzenie Nr 372 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia  6 grudnia 2022 r. w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, zarządzania kryzysowego i ochrony ludności w województwie w 2023 r.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE NR 201

PREZYDENTA OLSZTYNA

z dnia 9 czerwca 2023r

w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, zarządzania kryzysowego i ochrony ludności w Olsztynie w 2023 roku.

Na podstawie art. 7, ust.1, pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2023.40 ze zm) oraz art. 19 ust. 2 pkt. 2 lit. a ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz.U. z 2023.122), zarządzam co następuje:                                               

 § 1. Ustala się wytyczne Prezydenta Olsztyna, do realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, zarządzania kryzysowego i ochrony ludności stanowiące  załącznik  do zarządzenia.

   § 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Olsztyna.

   § 3.  Traci moc zarządzenie Nr 415 z dnia 31 grudnia 2021 r., w sprawie realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej w Olsztynie w 2022 roku.                                             

   § 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                                                               PREZYDENT OLSZTYNA 

                                                                                                                                                                                                     Piotr Grzymowicz

Zał. Nr1 do Zarządzenia - Wytyczne Prezydenta Olsztyna