Portal Urządu Miasta Olsztyna olsztyn.eu

Kwalifikacja wojskowa

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 10 stycznia 2024 r.

o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2024 r.

Na podstawie art. 57 ust. 2 Ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 r. poz. 2305 z późn. zm.), § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2023 r. poz.11.01.2024 440) oraz § 2 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2023 r.
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 2473) ogłasza się, co następuje:

od dnia 5 lutego 2024 roku do dnia 22 marca 2024 roku w godzinach 8:00 - 14:00 przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa dla miasta Olsztyna  w lokalu Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 2, budynek B1 Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Olsztynie, ul. Władysława Trylińskiego 14, 10-683 Olsztyn

 

Szczegółowe informacje dotyczące kwalifikacji wojskowej  można uzyskać u pracownika Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Olsztyna pod numerem
telefonu 89 522 24 14

 

§ 2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej, w terminie o którym mowa w § 1, wzywa się:

1) mężczyzn urodzonych w 2005 r.;

2) mężczyzn urodzonych w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3) osoby, które w latach 2022 i 2023:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej
i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;

4) kobiety urodzone w latach 1997–2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawiły jeszcze do kwalifikacji wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej;

6) osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej
i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

§ 4.1. Osoba stawiająca się po raz pierwszy do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

1) wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta):

a) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;

b) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

2) powiatowej komisji lekarskiej – dokumentację medyczną, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność, o których mowa w art. 62 ust. 4 ustawy;

3) szefowi wojskowego centrum rekrutacji:

a) dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;

b) potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

2. Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej, lub osoba ubiegająca się o zmianę kategorii zdolności do służby wojskowej przedstawia:

1) wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta):

a) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;

b) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

2) powiatowej komisji lekarskiej – dokumentację medyczną, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność, o których mowa w art. 62 ust. 4 ustawy;

3) szefowi wojskowego centrum rekrutacji ‒ wojskowy dokument osobisty w przypadku jego wydania oraz dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

§ 5.1. Osoby ubiegające się o zmianę kategorii zdolności do służby wojskowej oraz ochotnicy zgłaszają się do szefa wojskowego centrum rekrutacji właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące (§ 4 Rozporządzenia MON z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej Dz. U. z 2023 poz. 440).

2. Do kwalifikacji wojskowej mogą się zgłosić również ochotnicy, w tym kobiety, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej 18 lat życia. Zgłoszenia można dokonać również z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

§ 6.1. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej stawiają się przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz szefem wojskowego centrum rekrutacji, właściwymi ze względu na miejsce ich pobytu stałego. Osoby zameldowane na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące, a podlegające kwalifikacji wojskowej stawiają się przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz szefem wojskowego centrum rekrutacji, właściwymi ze względu na miejsce tego pobytu.

2. Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które w okresie od dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej do dnia jej rozpoczęcia zmieniły miejsce pobytu stałego albo pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, zgłaszają się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego albo pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wyznacza im miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

3. Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego albo pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu. W pozostałych przypadkach właściwość miejscową ustala się według przepisów art. 21 § 1 pkt 3 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

4. Przepisy ust. 1, 2 i 3 stosuje się również do ochotników.

5. Zwolnieniu z osobistego stawiennictwa mogą podlegać osoby:

1) w stosunku do których orzeczono całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu rolników;

2) całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji lub uznane za całkowicie niezdolne do pracy na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

3) zaliczone do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niesprawności w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

– w przypadku skutecznego doręczenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) orzeczenia albo wypisu z treści orzeczenia stwierdzającego tę niezdolność lub niepełnosprawność, na podstawie którego można określić zdolność do czynnej służby wojskowej, oraz poinformowania szefa wojskowego centrum rekrutacji na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 7.1. Kto wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy:

1) nie stawia się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), przed właściwą komisją lekarską lub przed szefem wojskowego centrum rekrutacji w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawia dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane;

2) nie zgłasza się w celu uregulowania stosunku do obowiązku obrony;

3) nie zgłasza się w określonym terminie i miejscu na wezwanie właściwych organów w sprawach dotyczących obowiązku obrony oraz odmawia poddania się badaniom lekarskim;

4) odmawia udzielenia właściwym organom prowadzącym ewidencję wojskową informacji w zakresie danych jego dotyczących i przetwarzanych w ewidencji wojskowej

– podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

Orzekanie w sprawach, o których mowa w § 7. ust. 1, następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia).

2. W przypadku niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny właściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub szefa wojskowego centrum rekrutacji nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI

Radosław Król

 

Obwieszczenie

Więcej informacji na stronie: https://www.wojsko-polskie.pl/zostanzolnierzem/articles/aktualnosci/kwalifikacja-wojskowa-2024/