Portal Urządu Miasta Olsztyna olsztyn.eu

System Monitoringu Miasta Olsztyna funkcjonuje od 1 stycznia 2003 r. zapewniając całodobową obserwację miejsc szczególnie zagrożonych w mieście. Obecnie w systemie pracuje 109 kamer, z czego około 70% to kamery obrotowe.

Celem istnienia Systemu Monitoringu Miasta Olsztyna jest ochrona porządku i bezpieczeństwa obywateli. Zgodnie Art. 7 ust.1 pkt 14 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2013 r., poz. 594 ze zm) jest to jedno z zadań własnych gminy mające wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i ich mienia.

Zapis obrazu z kamer odbywa z wykorzystaniem rejestratorów cyfrowych znajdujących się w Regionalnym Centrum Bezpieczeństwa ul. Augustowska 44 10-683 Olsztyn . Rejestracja obrazu zapewnienia możliwości jego odtworzenia w przyszłości. Służy ona celom zarówno dowodowym jak i prewencyjnym tj. zniechęcającym do popełnienia zabronionych czynów na skutek łatwych możliwości ich wykrycia.

Dane zapisywane w systemie przechowywane są od 30 do 60 dni, a następnie automatycznie kasowane poprzez nadpisywanie.

 


Na mocy umowy o współadministrowaniu danymi osobowymi z dnia 14.10.2019r Straż Miejska w Olsztynie prowadzi obserwację terenu objętego zasięgiem kamer Monitoringu Miejskiego pod kątem naruszeń obowiązujących przepisów prawa; udostępniania na udokumentowany wniosek nagrania z kamer  Monitoringu dla upoważnionych podmiotów; prowadzi dokumentację związaną z obsługą Monitoringu Miejskiego oraz prowadzi rejestr udostępnionych danych osobowych. Natomiast Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMO  wykonuje przeglądy okresowe instalacji monitoringu miasta (tj.: przegląd techniczny oraz konserwację kamer systemu Monitoringu Miasta, przegląd techniczny oraz konserwacja urządzeń transmisyjnych rejestrujących  w systemie Monitoringu Miasta); bieżące naprawy systemu Monitoringu Miasta; przeprowadza postępowań na rozbudowę systemu Monitoringu na terenie miasta na wniosek np. rad osiedli/mieszkańców lub wynikające z nagłych potrzeb. Prawo wglądu do zarejestrowanego obrazu oraz uzyskiwania kopii mają: Policja, Sąd, Prokuratura, Straż Miejska oraz inne organy działające na rzecz porządku publicznego. Współadministratorami danych osobowych gromadzonych w systemie Monitoringu Miasta jest Gmina Olsztyn, Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn oraz Straż Miejska w Olsztynie, ale. M.J. Piłsudskiego 11/17, 10-959 Olsztyn.

 

Wniosek o zabezpieczenie nagrania proszę kierować do Straży Miejskiej:

email: sekretariat@sm.olsztyn.eu ; strona internetowa:  strazmiejska.olsztyn.eu