Idź do treści strony
Kryzys

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

 Dyrektor

tel. (+48 89) 522-24-20,

fax (+48 89) 522-24-10

kryzys@olsztyn.eu

Zastępca Dyrektora

tel. (+48 89) 522-24-20,

fax (+48 89) 522-24-10

kryzys@olsztyn.eu

 

                                        ZAKRES DZIAŁANIA WYDZIAŁU

 

Do zakresu zadań realizowanych przez Wydział należą:

1)    realizacja spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym, obroną cywilną i obronnością kraju,
2)    prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym,
3)    podejmowanie działań prewencyjnych i realizacja Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego - „Bezpieczny  Olsztyn” i programu rządowego „Razem Bezpieczniej”,
4)    inicjowanie działań i nadzór nad realizacją założeń Strategii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego        i  opracowanych programów w tym zakresie,
5)    pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego, ochrony ludności oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego,
6)    prowadzenie spraw związanych z kwalifikacją wojskową i rejestracją,
7)    realizacja spraw związanych z wyznaczaniem podmiotów, na rzecz których skazani mogą wykonywać nieodpłatną kontrolowaną pracę na cele społeczne oraz pracę społecznie użyteczną orzeczoną w zamian za nieściągalne grzywny,
8)    wydawanie zezwoleń lub decyzji o zakazie przeprowadzenia na terenie Miasta imprez sportowych, oraz artystyczno - rozrywkowych o charakterze masowym, a także prowadzenie ewidencji oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem na terenie Miasta imprez nie wymagających uzyskania zezwoleń,
9)    prowadzenie spraw dotyczących zgromadzeń publicznych,
10)    prowadzenie kontroli instytucji i zakładów pracy na terenie Miasta w zakresie zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, spraw obronnych oraz zabezpieczenia imprez masowych,
11)    ewidencjonowanie zawiadomień o użyciu wyrobów pirotechnicznych,
12)    sprawowanie merytorycznego nadzoru nad pracą Straży Miejskiej,
13)    realizowanie zadań ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników,
14)    nadzorowanie i przechowywanie dokumentów o utworzeniu/przekształceniu Straży Miejskiej oraz jednostek powiatowej administracji zespolonej: Komendy Miejskiej Policji, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Olsztyna,
15)    prowadzenie ewidencji zawierającej liczbę, formę organizacyjno – prawną jednostek powiatowej administracji zespolonej oraz Straży Miejskiej, z uwzględnieniem rodzajów i numerów dokumentów o ich utworzeniu/przekształceniu oraz rodzajów podległości (podległe, nadzorowane),
16)    opracowanie i aktualizowanie Planu Zarządzania Kryzysowego Miasta Olsztyna oraz współpraca w tym zakresie ze służbami, pogotowiami, inspekcjami i strażami,
17)    opracowanie i aktualizacja dokumentacji działań oraz zapewnienie funkcjonowania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (MZZK),
18)    prowadzenie niezbędnych baz danych dla potrzeb zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej         i spraw obronnych,
19)    zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa w zakresie zarządzania kryzysowego, ochrony ludności oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego,
20)    prowadzenie gospodarki magazynowej Regionalnego Magazynu Kryzysowego oraz Magazynu Obrony Cywilnej,
21)    obsługa techniczno - organizacyjna monitoringu Miasta,
22)    rozbudowa i utrzymanie pełnej funkcjonalności Zintegrowanego Systemu Wspomagania Służb,
23)    gospodarowanie i prawidłowe wykorzystywanie środków budżetowych, przyznanych Wydziałowi na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa Miasta,
24)    prowadzenie portalu bezpieczeństwa,
25)    współpraca z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego,
26)    sprawowanie nadzoru nad zakładami pracy i instytucjami w zakresie realizacji zadań zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych,
27)    prowadzenie spraw wynikających z uprawnień organów Miasta dotyczących współpracy z  Policją, Państwową Strażą Pożarną i Strażą Miejską, w tym:
a) sporządzanie ocen stanu bezpieczeństwa i porządku na terenie Miasta w oparciu  o przedkładane  przez komendantów służb informacje,
b) wskazywanie organom Miasta istotnych problemów z zakresu zagrożenia  bezpieczeństwa  i porządku,  przedkładanie propozycji w zakresie niezbędnych działań  profilaktycznych,
c) w sytuacjach tego wymagających wypracowanie propozycji do działań Prezydenta zmierzających do żądania od Policji przywrócenia stanu zgodnego z porządkiem prawnym lub  podjęcia działań zapobiegających naruszeniom prawa, a także zmierzających do usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa  i porządku publicznego,
d) sporządzanie opinii dotyczących mianowania i zwalniania kierowników rewirów oraz kierowników posterunków policji przez Komendanta Miejskiego Policji,
28)    przygotowanie ocen funkcjonowania i współdziałania Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz innych instytucji w zakresie bezpieczeństwa i porządku w Mieście,
29)    prowadzenie zadań z zakresu bezpieczeństwa na akwenach Miasta,
30)    planowanie i realizowanie zadań stałej gotowości obronnej państwa,
31)    planowanie i realizowanie zadań związanych z osiąganiem gotowości obronnej państwa czasu kryzysu i czasu wojny na terenie Miasta,
32)    planowanie i nakładanie świadczeń na rzecz obrony dla potrzeb: Sił Zbrojnych, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jednostek przewidzianych do militaryzacji, zwalczania klęsk żywiołowych oraz obrony cywilnej,
33)    organizowanie i wykonywanie zadań w trybie Akcji Kurierskiej, prowadzenie szkolenia obronnego w Urzędzie,
34)    planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej i nadzór nad ich realizacją, opracowywanie i uaktualnianie planu obrony cywilnej,
35)    planowanie i nadzór nad ochroną zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych,
36)    nadzorowanie działania systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz systemu wykrywania skażeń,
37)    tworzenie formacji obrony cywilnej, organizacja i nadzór nad ewakuacją III stopnia ludności Miasta,
38)    prowadzenie działalności popularyzującej obronę cywilną,
39)    nadzór nad współpracą cywilno-wojskową administracji cywilnej w ramach HNS, tworzenie baz danych,
40)    obsługa i zabezpieczenie funkcjonowania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
41)    obsługa i zabezpieczenie funkcjonowania Miejskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
42)    inicjowanie działań i nadzór nad realizacją założeń Strategii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i opracowanych programów w tym zakresie,
43)    realizacja projektu Bezpieczny Miejski Obszar Funkcjonalny,
44)    organizacja doraźnego wsparcia dla rannych dzikich zwierząt i ptaków,
45)    prowadzenie działalności edukacyjnej z zakresu bezpieczeństwa publicznego,
46)    przyznawanie żołnierzom rezerwy świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, które mogliby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.”.

 

Regulamin Organizacyjny Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

 

Pogoda