Idź do treści strony
Kryzys

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

 Dyrektor

tel. (+48 89) 522-24-20,

fax (+48 89) 522-24-10

e-mail: kryzys@olsztyn.eu

 

                                        ZAKRES DZIAŁANIA WYDZIAŁU

 

Do zakresu zadań realizowanych przez Wydział należą:

 1. realizacja spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym, obroną cywilną i obronnością kraju,
 2. prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym,
 3. podejmowanie działań prewencyjnych i realizacja Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego - „Bezpieczny Olsztyn” i programu rządowego „Razem Bezpieczniej”,
 4. inicjowanie działań i nadzór nad realizacją założeń Strategii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego  i  opracowanych programów w tym zakresie,
 5. pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego, ochrony ludności oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 6. prowadzenie spraw związanych z kwalifikacją wojskową i rejestracją,
 7. realizacja spraw związanych z wyznaczaniem podmiotów, na rzecz których skazani mogą wykonywać nieodpłatną kontrolowaną pracę na cele społeczne oraz pracę społecznie użyteczną orzeczoną w zamian za nieściągalne grzywny,
 8. wydawanie zezwoleń lub decyzji o zakazie przeprowadzenia na terenie Miasta imprez sportowych, oraz artystyczno - rozrywkowych o charakterze masowym, a także prowadzenie ewidencji oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem na terenie Miasta imprez nie wymagających uzyskania zezwoleń,
 9. prowadzenie spraw dotyczących zgromadzeń publicznych,
 10. prowadzenie kontroli instytucji i zakładów pracy na terenie Miasta w zakresie zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, spraw obronnych oraz zabezpieczenia imprez masowych,
 11. ewidencjonowanie zawiadomień o użyciu wyrobów pirotechnicznych,
 12. sprawowanie merytorycznego nadzoru nad pracą Straży Miejskiej,
 13. realizowanie zadań ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników,
 14. nadzorowanie i przechowywanie dokumentów o utworzeniu/przekształceniu Straży Miejskiej oraz jednostek powiatowej administracji zespolonej: Komendy Miejskiej Policji, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Olsztyna,
 15. prowadzenie ewidencji zawierającej liczbę, formę organizacyjno – prawną jednostek powiatowej administracji zespolonej oraz Straży Miejskiej, z uwzględnieniem rodzajów i numerów dokumentów o ich utworzeniu/przekształceniu oraz rodzajów podległości (podległe, nadzorowane),
 16. opracowanie i aktualizowanie Planu Zarządzania Kryzysowego Miasta Olsztyna oraz współpraca w tym zakresie ze służbami, pogotowiami, inspekcjami i strażami,
 17. opracowanie i aktualizacja dokumentacji działań oraz zapewnienie funkcjonowania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (MZZK),
 18. prowadzenie niezbędnych baz danych dla potrzeb zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej  i spraw obronnych,
 19. zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa w zakresie zarządzania kryzysowego , ochrony ludności oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 20. prowadzenie gospodarki magazynowej Regionalnego Magazynu Kryzysowego oraz Magazynu Obrony Cywilnej,
 21. obsługa techniczno - organizacyjna monitoringu Miasta,
 22. rozbudowa i utrzymanie pełnej funkcjonalności Zintegrowanego Systemu Wspomagania Służb,
 23. gospodarowanie i prawidłowe wykorzystywanie środków budżetowych, przyznanych Wydziałowi na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa Miasta,
 24. prowadzenie regionalnego portalu bezpieczeństwa,
 25. współpraca z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego,
 26. sprawowanie nadzoru nad zakładami pracy i instytucjami w zakresie realizacji zadań zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych,
 27. prowadzenie spraw wynikających z uprawnień organów Miasta dotyczących współpracy z  Policją, Państwową Strażą Pożarną i Strażą Miejską, w tym:

 a) sporządzanie ocen stanu bezpieczeństwa i porządku na terenie Miasta w oparciu o przedkładane  przez komendantów służb informacje,
b) wskazywanie organom Miasta istotnych problemów z zakresu zagrożenia  bezpieczeństwa i porządku,  przedkładanie propozycji w zakresie niezbędnych działań  profilaktycznych,
c) w sytuacjach tego wymagających wypracowanie propozycji do działań Prezydenta zmierzających do żądania od Policji przywrócenia stanu zgodnego z porządkiem prawnym lub podjęcia działań zapobiegających naruszeniom prawa, a także zmierzających do usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa  i porządku publicznego,
d) 
sporządzanie opinii dotyczących mianowania i zwalniania kierowników rewirów oraz kierowników posterunków policji przez Komendanta Miejskiego Policji,

    28. przygotowanie ocen funkcjonowania i współdziałania Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz innych instytucji w zakresie bezpieczeństwa i porządku w Mieście,

    29. prowadzenie zadań z zakresu bezpieczeństwa na akwenach Miasta,

    30. planowanie i realizowanie zadań stałej gotowości obronnej państwa,

    31. planowanie i realizowanie zadań związanych z osiąganiem gotowości obronnej państwa czasu kryzysu i czasu wojny na terenie Miasta,

    32. planowanie i nakładanie świadczeń na rzecz obrony dla potrzeb: Sił Zbrojnych, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
          jednostek przewidzianych do militaryzacji,   zwalczania klęsk żywiołowych oraz obrony cywilnej,

    33. organizowanie i wykonywanie zadań w trybie Akcji Kurierskiej, prowadzenie szkolenia obronnego w Urzędzie,

    34. planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej i nadzór nad ich realizacją, opracowywanie i uaktualnianie planu obrony cywilnej,

    35. planowanie i nadzór nad ochroną zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych,

    36. nadzorowanie działania systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz systemu wykrywania skażeń,

    37. tworzenie formacji obrony cywilnej, organizacja i nadzór nad ewakuacją III stopnia ludności Miasta,

    38. prowadzenie działalności popularyzującej obronę cywilną,

    39. nadzór nad współpracą cywilno-wojskową administracji cywilnej w ramach HNS, tworzenie baz danych,

    40. obsługa i zabezpieczenie funkcjonowania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,

    41. obsługa i zabezpieczenie funkcjonowania Miejskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,

    42. inicjowanie działań i nadzór nad realizacją założeń Strategii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego   i opracowanych programów w tym zakresie,

    43. realizacja projektu Bezpieczny Miejski Obszar Funkcjonalny,

    44. organizacja doraźnego wsparcia dla rannych dzikich zwierząt i ptaków,

    45. prowadzenie działalności edukacyjnej z zakresu bezpieczeństwa publicznego.

    46. przyznawanie żołnierzom rezerwy świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone

 

Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

 

Pogoda