Idź do treści strony
Kryzys

Obrona Cywilna

 

ZADANIA OBRONY CYWILNEJ W OLSZTYNIE

 

Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków.Do osiągnięcia celu realizowane są przedsięwzięcia organizacyjne, logistyczne i szkoleniowe.

Realizacja celów obrony cywilnej w Olsztynie realizowana będzie w oparciu o zapisy Planu Obrony Cywilnej Olsztyna oraz Kart Realizacji Zadań Obrony Cywilnej opracowanych przez zakłady pracy i instytucje Miasta wyznaczone Zarządzeniem Prezydenta - Szefa OC Olsztyna Nr 543 z 24 grudnia 2012 r.

 

I. Wykrywanie zagrożeń, ostrzeganie i alarmowanie przez:

1. Powiatowy Ośrodek Analizy Danych i Alarmowania;

2. drużyny wykrywania zagrożeń;

3. radiofoniczne drużyny alarmowania;

4. Współdziałanie z 12 drużynami wykrywania i alarmowania ościennych gmin;

5. Zakładowe punkty alarmowania;

6. Alarmowanie:

 • za pomocą syren alarmowych (77 syren Miejskiego Systemu Alarmowania),
 • zgodnie z tabelą sygnałów alarmowych.

 

II. Organizacja ewakuacji odbywa się w oparciu o Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Krajuz dnia 17 października 2008 r. w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia i Planu Ewakuacji III Stopnia Mieszkańców Olsztyna. 

Ewakuacja polega na przemieszczeniu się ludności i transporcie mienia z rejonów, w których występują zagrożenia do miejsc bezpiecznych. Z uwagi na uwarunkowania związane z rodzajem i skalą zagrożeń wyróżnia się ewakuację I, II i II stopnia.

Zakład pracy realizuje ewakuację I stopnia w oparciu o instrukcję przeciwpożarową i dokumentację obrony cywilnej zakładu w zakresie obrony cywilnej.

Sygnał alarmowy o zdarzeniu losowym zagrażającym życiu i zdrowiu może być przekazany przez:

1. Syreny alarmowe miejskiego systemu alarmowego oraz komunikaty wyjaśniające w Radiu Olsztyn, GOLD ZET i ESKA;

2. Telefon od służb alarmowych miasta;

3. Regionalne Centrum Bezpieczeństwa;

4. Dyrektora (kierownika) zakładu pracy;

5. Kierownika prowadzącego akcję ratunkową.

Po sygnale alarmowym następuje wyprowadzenie pracowników do rejonu zbiórki na okres przeprowadzenia akcji ratunkowej i usunięcia zagrożenia. Ewakuacja III stopnia polega na uprzednio przygotowanym przemieszczeniu ludności, zwierząt, mienia, podczas podwyższania stanu gotowości obronnej państwa. Prowadzona jest w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. Decyzję o jej przeprowadzeniu podejmują terenowe organy obrony cywilnej lub organy wojskowe.

Organizuje się ją w Olsztynie na bazie Osiedlowych Placówek Reagowania Kryzysowego (wytypowane szkoły w każdym osiedlu miasta). Tworzy się:

1. Zespoły ds. ewakuacji III stopnia;

2. Punkty ewidencyjno - informacyjne;

3. Punkty zbiórki;

4. Punkty załadowcze;

5. Punkty pomocy medycznej;

6. Punkt pomocy technicznej.

 

III. Przygotowanie budowli ochronnych:

1. Utrzymanie schronów;

2. Przystosowanie ukryć dla ludności miasta w wyznaczonych budynkach.

 

IV. Zaopatrywanie ludności w sprzęt i środki ochrony indywidualnej. 

Utrzymanie w magazynach Urzędu Miasta:

 • masek przeciwgazowych;
 • sprzętu rozpoznania skażeń;
 • zestawów odkażających;
 • odkażalników i dezaktywatorów;
 • odzieży ochronnej.

 

V. Przygotowanie do zaciemniania i wygaszania oświetlenia w budynkach i pojazdach. 

VI. Organizowanie i prowadzenie akcji ratunkowej:

Szkolenie i przygotowanie formacji obrony cywilnej:

 • Grupa Ratownictwa Ogólnego (47 ratowników);
 • 15 formacji ratownictwa ogólnego (280 ratowników);
 • 27 formacji do zadań specjalnych.

 

VII. Udzielanie poszkodowanym pomocy przedmedycznej: 

1. Miejska Formacja OC - drużyna sanitarna;

2. Sanitariusze w drużynach ratownictwa ogólnego;

3. Ratownicy medyczni PCK,

4. Przeszkoleni mieszkańcy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach powszechnej samoobrony.

 

VIII. Walka z pożarami i profilaktyka przeciwpożarowa: 

1. Przygotowanie wszystkich ratowników formacji obrony cywilnej do prowadzenia akcji gaśniczej, umiejętności korzystania ze sprzętu ppoż. i reagowania na symptomy zagrożenia pożarowego;

2. Przygotowanie 2 drużyn pożarniczych;

3. Wykorzystanie Ochotniczej Straży Pożarnej Gutkowo.

 

IX. Przygotowanie sił i środków do prowadzenia likwidacji skażeń i zakażeń: 

Rozwinięcie formacji do likwidacji skażeń (8 FOC) oraz przygotowanie punktów zabiegów specjalnych.

 

X. Organizowanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia dla poszkodowanej ludności: 

1. Przygotowanie do przyjęcia ludności w 20 Osiedlowych Placówkach Reagowania Kryzysowego (w oparciu o wydane decyzje administracyjne);

2. Określenie potrzeb i zapewnienie zaopatrzenia dla poszkodowanej ludności.

 

XI. Ochrona dóbr kultury, urządzeń użyteczności publicznej i infrastruktury krytycznej: 

1. Wykonanie postanowień Planu Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla miasta Olsztyn oraz planów ochrony zabytków wykonanych prze właścicieli i administratorów obiektów zabytkowych miasta.


SZKOLENIE

Szkoleniem objęte są:

1. Organy kierowania (Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego, Zespoły Kryzysowe zakładów pracy);

2. Elementy organizacyjne systemu wykrywania i alarmowania;

3. Formacje obrony cywilnej;

4.Pracownicy zakładów pracy.

 

W szkoleniu główny wysiłek położony jest na problematykę powszechnej samoobrony:

1. Znajomość sygnałów alarmowych;

2. Umiejętność wykonania ewakuacji I i III stopnia;

3. Posługiwanie się indywidualnymi środkami ochrony przed skażeniami;

4. Profilaktykę przeciwpożarową i umiejętność walki z małymi pożarami;

5. Udzielanie pomocy poszkodowanym.

 

Upowszechnianie i popularyzacja:

 

 • upowszechnianie humanitarnych idei Obrony Cywilnej,
 • upowszechnianie postanowień prawa wojennego i Konwencji Genewskich,
 • popularyzacja tematyki poprzez formy wizualne,
 • publikacje prasowe i telewizyjne, konkursy,
 • zawody, planowe i okolicznościowe spotkania środowiskowe,współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Na podstawie zawartych porozumień Obrona Cywilna miasta Olsztyn współpracuje z:

 

 • Oddziałem Miejsko -Powiatowym Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
 • Hufcem Warmińskim ZHP,
 • Polskim Czerwonym Krzyżem,
 • Polskim Związkiem Krótkofalowców,
 • Stowarzyszeniem JOANNICI.

 

Do pobrania :

 


 PODSTAWA REALIZACJI ZADAŃ OBRONY CYWILNEJ

 

 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Dział IV – Obrona Cywilna. ( Dz.U. z 2016 r., poz. 1534 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. 2002, poz. 558),
 3. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1166 z późn. zm.),
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa OC Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. 2002 poz. 850),
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie powszechnej samoobrony ludności (Dz. U. Nr 1993 poz. 421),
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r.  w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r., poz. 96),
 7. Instrukcja i Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 17 października 2008 sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek   masowego zagrożenia,
 8. Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej województw, powiatów i gmin,
 9. Zarządzenie Nr 215/2014 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania (SWA) oraz systemu wczesnego ostrzegania (SWO) na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz tworzenia i funkcjonowania formacji Obrony Cywilnej przewidzianych do wykonania pozostałych zadań specjalnych i ogólnych,
 10. Zarządzenie Nr 317 Wojewody Warmińsko–Mazurskiego–Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w województwie w 2017 r.
 11. Zarządzenie Nr 108 Prezydenta – szefa Obrony Cywilnej Olsztyna z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej Olsztyna,
 12. Zarządzenie Nr 330 Prezydenta – Szefa Obrony Cywilnej Miasta   Olsztyn  z   dnia 18 września 2003 r. w sprawie prowadzenia  kontroli realizacji zadań   obronnych, obrony cywilnej i zarządzania  kryzysowego w zakładach pracy,  placówkach oświatowych i instytucjach miasta Olsztyn.

Pogoda