Portal Urządu Miasta Olsztyna olsztyn.eu

BRD

Miejski Inspektor Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Robert Zabuski

Tel: 89 522 24 15

Fax: 89 522 24 10

zabuski.robert@olsztyn.eu

Regionalne Centrum Bezpieczeństwa
ul. Augustowska 44, 10-683 Olsztyn

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602  tj. Dz.U. 2023 poz. 1047

OBWIESZCZENIE    MARSZAŁK A   SEJMU    RZECZYPOSPOLITEJPOLSKIEJ 
   z dnia 11 maja 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ruchu drogowym
      
  1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) ustawą z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.poz. 957, z 2021 r. poz. 1997 i 2328 oraz z 2022 r. poz. 1002),
2) ustawą z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.poz. 2328 oraz z 2022 r. poz. 1002 i 1715),
3) ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz. 1002),
4) ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 403),
5) ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1768),
6) ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1783),
7) ustawą z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. poz. 2589),
8) ustawą z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2642),
9) ustawą z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.poz. 760)
oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 26 kwietnia 2023 r.

        2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:
1) art. 13, art. 14, art. 16a oraz art. 19 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 957, z 2021 r. poz. 1997 i 2328 oraz z 2022 r. poz. 1002), które stanowią:
      „Art. 13. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw informatyzacji komunikat określający termin oraz zakres wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzanie, przekazywanie, gromadzenie i udostępnianie z centralnej ewidencji kierowców danych na zasadach określonych w art. 100aa–100aq ustawy zmienianej w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
       2. Do czasu wdrożenia rozwiązań technicznych, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 100b–100e
ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.
       3. Do czasu wdrożenia rozwiązań technicznych, w zakresie określonym w komunikacie, o którym mowa w ust. 1, podmioty, o których mowa w art. 100ac ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zapewniają interoperacyjność swoich systemów teleinformatycznych z systemem teleinformatycznym obsługującym
centralną ewidencję kierowców.
      4. Do czasu wdrożenia rozwiązań technicznych, w zakresie określonym w komunikacie, o którym mowa w ust. 1, podmioty, o których mowa w art. 100ah ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, którym dane z centralnej ewidencji kierowców udostępnia się za pomocą urządzeń teletransmisji danych, zapewniają interoperacyjność swoich systemów teleinformatycznych z systemem teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję kierowców.
     Art. 14. 1. Do czasu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie danych na zasadach określonych w art. 100aa–100aq ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, przepisów art. 13 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 43 ust. 2 pkt 4, art. 44 ust. 3 pkt 2, art. 67 ust. 2 pkt 2, art. 82 ust. 1 pkt 4 lit. c, art. 98, art. 99 ust. 1 pkt 3 lit. c i pkt 4 oraz ust. 2 pkt 1 lit. b i ust. 3, art. 102 ust. 1b, art. 103 ust. 1 pkt 2 i 3 i ust. 2, art. 124 ust. 7 oraz przepisów rozdziału 14 ustawy zmienianej w art. 2 nie stosuje się.
     2. Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw informatyzacji komunikat określający termin wdrożenia rozwiązań technicznych, o których mowa w ust. 1. Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 3 miesięcy przed dniem wdrożenia
rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie.”
    „Art. 16a. Do dnia wskazanego w komunikacie, o którym mowa w art. 14 ust. 2, policjant zatrzyma prawo jazdy w razie przekroczenia liczby 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego wpisanych do ewidencji, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2328). Przepisy art. 135 ust. 4, art. 135a ust. 5, art. 135b i art. 136 ust. 1–3 oraz art. 139 ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się odpowiednio.”
     „Art. 19. Ustawa wchodzi w życie z dniem 4 czerwca 2018 r., z wyjątkiem:
      1) art. 1 pkt 6, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.;
      2) art. 2 pkt 1, 2 i 4–11, które wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia;
      3) art. 2 pkt 12, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;
      4) art. 6, który wchodzi w życie z dniem 11 lipca 2019 r.”;

2) art. 17a, art. 17b oraz art. 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2328 oraz z 2022 r. poz. 1002 i 1715), które stanowią:
      „Art. 17a. 1. Do dnia wdrożenia rozwiązań technicznych, o których mowa w komunikacie ministra właściwego do spraw informatyzacji wydanym na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 14, Komendant Główny Policji może powierzyć techniczne prowadzenie ewidencji, o której mowa w art. 17 ust. 1, ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji, w systemie teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję kierowców.
      2. Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw informatyzacji komunikat określający termin powierzenia technicznego prowadzenia ewidencji ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji.
     3. Minister właściwy do spraw informatyzacji zapewnia rozwiązanie techniczne umożliwiające przekazywanie danych do ewidencji, o której mowa w art. 17 ust. 1, organom kontroli ruchu drogowego oraz podmiotom, o których mowa w art. 17 ust. 4.
     4. Organy kontroli ruchu drogowego oraz podmioty, o których mowa w art. 17 ust. 4, zapewniają interoperacyjność swoich systemów teleinformatycznych z systemem teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję kierowców od dnia określonego w komunikacie, o którym mowa w ust. 2.”
    „Art. 17b. 1. Do dnia wdrożenia rozwiązań technicznych, o których mowa w komunikacie ministra właściwego do spraw informatyzacji wydanym na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 14, informacja o wpisach w ewidencji, o której mowa w art. 17, jest udzielana przez Policję:
    1) sądom;
    2) prokuratorom;
    3) marszałkom województwa – w stosunku do osób ubiegających się lub posiadających uprawnienia egzaminatora;
    4) starostom – w stosunku do osób ubiegających się o uprawnienia instruktora nauki jazdy lub je posiadających;
    5) strażom gminnym (miejskim) – w przypadkach uzasadnionych wykonywaniem czynności sprawdzających w sprawach o naruszenie przepisów o bezpieczeństwie i porządku w ruchu drogowym;
    6) Żandarmerii Wojskowej; 

    7) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
    8) Agencji Wywiadu;
    9) Służbie Wywiadu Wojskowego;
  10) Straży Granicznej;
  11) Inspekcji Transportu Drogowego;
  12) Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu;
  13) innym podmiotom, którym nadano uprawnienia oskarżyciela publicznego w sprawach o naruszenia przepisów
o bezpieczeństwie i porządku w ruchu drogowym.
    2. Podmiotom, o których mowa w ust. 1, informacji udziela się wyłącznie na podstawie wpisów ostatecznych.
    3. Informacji, o której mowa w ust. 1, udziela właściwy miejscowo organ Policji, z zastrzeżeniem ust. 4.
    4. Na zapytania kierowane przez Inspekcję Transportu Drogowego, informacji, o której mowa w ust. 1, udziela Policja z wykorzystaniem teletransmisji danych.
    5. Osoba zainteresowana ma prawo uzyskać od Policji ustną informację lub zaświadczenie o wpisach w ewidencji ostatecznych i tymczasowych, dotyczących punktów odpowiadających dokonanym przez siebie naruszeniom. Informacji udziela się lub zaświadczenie wydaje się w każdej jednostce organizacyjnej Policji posiadającej odpowiednie możliwości techniczne.”
  „Art. 23. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., z wyjątkiem:
1) art. 1 pkt 1 i 3, które wchodzą w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych, o których mowa w komunikacie ministra właściwego do spraw informatyzacji wydanym na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 14;
2) art. 1 pkt 4, który wchodzi w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzanie, przekazywanie, gromadzenie i udostępnianie danych na zasadach określonych w art. 100aa–100aq ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, z późn. zm.a)), o których mowa w art. 13 ustawy zmienianej w art. 14;
3) art. 1 pkt 5 w zakresie art. 135 ust. 1 pkt 1 lit. d oraz art. 1 pkt 6 w zakresie art. 135a ust. 1 pkt 1 lit. h, art. 3 pkt 2, art. 10 pkt 5, art. 14, art. 17 i art. 18, które wchodzą w życie po upływie 9 miesięcy od dnia ogłoszenia;
4) art. 8 pkt 1, 2 i 4, art. 13, art. 15 i art. 16, które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia;
5) art. 12, który wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.”;

3) art. 12 oraz art. 14 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz. 1002), które stanowią:
    „Art. 12. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw informatyzacji komunikat określający termin oraz zakres wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających organom rejestrującym realizację zadań związanych z rejestracją pojazdów, czasową rejestracją, czasowym wycofaniem z ruchu, wyrejestrowaniem, profesjonalną rejestracją pojazdów
i prowadzeniem rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów w systemie teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję pojazdów, o której mowa w art. 80a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, zwaną dalej „centralną ewidencją pojazdów”.
2. Do dnia wdrożenia rozwiązań technicznych, o których mowa w ust. 1, organy rejestrujące przekazują do centralnej ewidencji pojazdów dane zgromadzone do dnia określonego w komunikacie, niezbędne do realizacji zadań, o których mowa w ust. 1. Przekazanie danych jest realizowane technicznie, za pomocą urządzeń teletransmisji danych, przez wytwórcę dowodów rejestracyjnych, o którym mowa w art. 75e ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1.”
   „Art. 14. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:
1) art. 1 pkt 1 i 2, które wchodzą w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 12 ust. 1;
2) art. 1 pkt 3, art. 7 i art. 11, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;
3) art. 3, który wchodzi w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 13 ust. 1.”;
a) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 463, 694, 720, 1641, 1997, 2165, 2269 i 2328.

4) art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 403), który stanowi:
Art. 33. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2023 r., z wyjątkiem:
      1) art. 1 pkt 14, 67 lit. c, pkt 68 lit. c oraz art. 9 pkt 11 i 12, które wchodzą w życie z dniem 14 marca 2024r.;
      2) art. 10 pkt 1–6, 12, 13 i 17, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.”;

5) art. 25–27 i art. 33 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1768), które stanowią:
Art. 25. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 20 września 2022 r. przez:
         1) drogę dla pieszych, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2d oraz ust. 1a ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, rozumie się chodnik, o którym mowa w art. 4 pkt 6 ustawy zmienianej w art. 3 w brzmieniu dotychczasowym;
        2) przejazd dla rowerów, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2d oraz ust. 1a ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, rozumie się przejazd dla rowerzystów, o którym mowa w art. 2 pkt 12 ustawy zmienianej w art. 7 w brzmieniu dotychczasowym;
        3) drogę dla pieszych i rowerów, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2d oraz ust. 1a ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, rozumie się ścieżkę pieszo-rowerową w rozumieniu przepisów dotychczasowych;
        4) drogę dla rowerów, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2d oraz ust. 1a ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, rozumie się ścieżkę rowerową w rozumieniu przepisów dotychczasowych.
Art. 26. 1. Z dniem 21 września 2022 r. istniejące:
        1) chodniki i drogi dla pieszych – stają się drogami dla pieszych w rozumieniu art. 2 pkt 4a ustawy zmienianej w art. 7 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;
        2) drogi dla rowerów i pieszych – stają się drogami dla pieszych i rowerów w rozumieniu art. 2 pkt 4b ustawy zmienianej w art. 7 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;
        3) estakady i kładki dla pieszych – stają się wiaduktami lub mostami, o których mowa w art. 4 pkt 13 ustawy zmienianej w art. 3 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;
        4) jednopoziomowe skrzyżowania dróg publicznych – stają się skrzyżowaniami w rozumieniu art. 4 pkt 9 ustawy zmienianej w art. 3 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;
        5) przejazdy dla rowerzystów – stają się przejazdami dla rowerów w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy zmienianej w art. 7 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;
        6) wielopoziomowe skrzyżowania dróg publicznych w postaci:
a) węzłów drogowych – stają się węzłami w rozumieniu art. 4 pkt 9a ustawy zmienianej w art. 3 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
b) przejazdów drogowych – stają się wiaduktami, o których mowa w art. 4 pkt 13 ustawy zmienianej w art. 3 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;
        7) obiekty budowlane niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, urządzenia niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz obiekty budowlane i urządzenia niezwiązane z gospodarką drogową lub obsługą ruchu – stają się urządzeniami obcymi w rozumieniu art. 4 pkt 2b ustawy zmienianej w art. 3 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
         2. Zarządca drogi wprowadza odpowiednie zmiany, wynikające z ust. 1, w ewidencji dróg, o której mowa w art. 10 ust. 11 ustawy zmienianej w art. 3, w terminie do dnia 20 września 2024 r.
         3. Organizacje ruchu zatwierdzone przez organ zarządzający ruchem przed dniem 21 września 2022 r., obejmujące swym zakresem chodniki, drogi dla pieszych, drogi dla rowerów i pieszych lub przejazdy dla rowerzystów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 5, zachowują ważność do czasu ich zmiany.
         4. W okresie od dnia 21 września 2022 r. do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy zmienianej w art. 7 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą nie jest wymagane oznakowanie drogi dla pieszych, której przeznaczenie dla pieszych jest oczywiste.

Art. 27. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 7 ust. 2 i 3 ustawy zmienianej w art. 7 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy zmienianej w art. 7 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż do dnia 20 września 2026 r., i mogą być w tym czasie zmieniane na podstawie tych przepisów w brzmieniu dotychczasowym.”
Art. 33. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem:
       1) art. 2, art. 3 pkt 1, 2, 4, 6–9, 11–25, art. 4–7 i art. 26–30, które wchodzą w życie z dniem 21 września 2022 r.;
       2) art. 1 pkt 2, 5, 7–14, art. 11, art. 12 oraz art. 14, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.”;

6) art. 17 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1783), który stanowi:
Art. 17. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 6, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.”;

7) art. 3, art. 5, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. poz. 2589), które stanowią:
Art. 3. Warunki wynagradzania egzaminatorów określone w podjętej po raz pierwszy uchwale, o której mowa w art. 121a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie mogą być mniej korzystne niż dotychczasowe warunki wynagradzania egzaminatorów.”
Art. 5. Do dnia wejścia w życie uchwały, o której mowa w art. 121a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, do warunków wynagradzania egzaminatorów stosuje się dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 121 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.”
Art. 7. 1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 121 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 121 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, oraz mogą być zmieniane na podstawie przepisów dotychczasowych.
           2 . Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, oraz mogą być zmieniane na podstawie przepisów dotychczasowych.
Art. 8. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.”;

8) art. 9 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2642), który stanowi:
Art. 9. Ustawa wchodzi w życie z dniem określonym w decyzji Komisji Europejskiej, zgodnie z art. 66 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1861 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie odpraw granicznych, zmiany konwencji wykonawczej do układu z Schengen oraz zmiany i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 oraz art. 79 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1862 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, zmiany i uchylenia decyzji Rady 2007/533/WSiSW oraz uchylenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1986/2006 i decyzji Komisji 2010/261/UE, z wyjątkiem art. 1 pkt 1, 12, 14 i 15 oraz art. 8 ust. 2, które wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.”;

9) art. 14 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 760), który stanowi:

Art. 14. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.
 

 

 

                                                                                                                                    Marszałek Sejmu: E. Witek

 

Link dom ISAP :

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970980602/U/D19970602Lj.pdf