Portal Urządu Miasta Olsztyna olsztyn.eu

Regulamin Wojewódzkiej Olimpiady wiedzy o Bezpieczeństwie Powszechnym 2023

 

Opracowano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów: turniejów i olimpiad (Dz.U.2020.  poz. 1036).

 

I Założenia ogólne

 1. Wojewódzka Olimpiada  Wiedzy o Bezpieczeństwie Powszechnym  zwana dalej "Olimpiadą" jest przedsięwzięciem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, realizowanym przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.
 2. Celem Olimpiady jest :
  • popularyzowania problematyki bezpieczeństwa i ochrony ludności wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych,
  • przygotowanie młodzieży do racjonalnych zachowań w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych,
  • kształtowanie nawyków i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
  • popularyzacja znajomości przepisów o ruchu drogowym,
  • kształtowanie świadomości i postaw a przede wszystkim przygotowanie młodego pokolenia na przeciwstawienie się realnym i potencjalnym zagrożeniem związanym z występowaniem klęsk żywiołowych i innych niebezpieczeństw wywołanych siłami natury lub działalnością  człowieka oraz udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w tych zdarzeniach.
 3. Organizatorami Olimpiady jest :
  • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.
  • przy współudziale:
   • Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie,
   • Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie,
   • Warmińsko-Mazurskiego Okręgowego Zarządu PCK,
   • Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Olsztynie,
   • Kuratorium Oświaty w Olsztynie.
 4. Olimpiada organizowana jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z wyjątkiem szkół pomaturalnych i policealnych.
 5. Laureaci i finaliści Olimpiady nie mogą korzystać z uprawnień wynikających z art. 44 zzzw ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022. poz. 2230).
 6. Olimpiada składa się z 3 etapów, dla których określa się następujące terminy :
  • I szkolny - do 17 lutego 2023 roku (przeprowadzają szkoły);
  • II międzyszkolny - do 07 marca 2023 roku (przeprowadzają: UM Olsztyn, UM Elbląg, Starostwa Powiatowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego)
  • Informujemy, że etap miejski (międzyszkolny) Olimpiady odbędzie się 3 marca w w sali Konferencyjnej Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa ul. Augustowska 44 Olsztyn, o godz. 9:00. Szczegółowe informacje dotyczące Olimpiady można uzyskać pod nr tel. 89-522-24-16
  • III wojewódzki - 24 marca 2023 roku (przeprowadza Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie).
 7. Organizatorzy poszczególnych etapów opracowują pisemne zestawy pytań konkursowych w oparciu o program nauczania  "Edukacja dla bezpieczeństwa" dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz w oparciu o ogólne przepisy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym  (Ogólna tematyka została ujętaZał. Nr 1 i Nr 2) .   Zał 1Zał 2
 8. W celu organizacji Olimpiady organizatorzy mogą zaprosić do współpracy inne instytucję i organizacje.

II Założenia organizacyjne poszczególnych etapów olimpiady

Etap pierwszy - szkolny.

1. Eliminacje na tym etapie mają charakter indywidualny. Są współzawodnictwem pomiędzy uczniami poszczególnych klas. Mają również na celu wyłonienie jednego dwuosobowego zespołu. W jego skład powinni wejść uczniowie, którzy uzyskali najlepsze wyniki. Zespół ten będzie reprezentował szkołę w eliminacjach wyższego szczebla.

2. Za sprawną organizację tego etapu są odpowiedzialni nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa.

3. Udział uczniów w eliminacjach szkolnych jak i zespołu wyłonionego przez szkołę w olimpiadzie jest dobrowolny.

4. Pytania konkursowe oraz wybór zadań lub testy przygotowują organizatorzy opierając się na postanowieniach niniejszego regulaminu.

5. Po zakończeniu eliminacji szkolnych, należy niezwłocznie zgłosić zespół do organizatora eliminacji wyższego szczebla.

Etap drugi - międzyszkolny.

1 .Eliminacje międzyszkolne organizowane są dla dwuosobowych zespołów wyłonionych w poprzednim etapie.

2. Eliminacje międzyszkolne przygotowują Komitety Organizacyjne powołane w UM Olsztyna i UM w Elblągu oraz w Starostwach Powiatowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego

3. Do zadań Komitetu Organizacyjnego należy:

 • powiadomienie szkół o terminie i miejscu eliminacji oraz przesłanie regulaminu jej przeprowadzenia,
 • powołanie Zespołu Sędziowskiego,
 • opracowanie pisemnych pytań testowych oraz zadań teoretyczno-praktycznych.

4. Zespoły, które uzyskały najlepsze wyniki i zajęły pierwsze miejsce wezmą udział w rywalizacji na szczeblu wojewódzkim.

5. Organizatorzy po zakończeniu tego etapu eliminacji - do 10 marca 2023 roku przesyłają pisemne zgłoszenie wyłonionych zespołów do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Etap trzeci - olimpiada wojewódzka.

 1. Olimpiada wojewódzka odbędzie się 24 marca 2023 r. o godzinie 10.30 w sali Nr 160 Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, al. Piłsudskiego 7/9.
 2. Organizator odpowiedzialny za przeprowadzenie finału olimpiady powołuje Komitet Organizacyjny w skład którego wchodzą:
  - przedstawiciel Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego jako przewodniczący,
  - przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie ,
  - przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie,
  - przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiego Okręgowego Zarządu PCK,
  - przedstawiciel Wojewódzkiej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej w Olsztynie,
  - przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

3. Do zadań Komitetu Organizacyjnego należy:

 • powiadomienie i przesłanie regulaminu Olimpiady do UM Olsztyna i UM w Elblągu oraz do Starostw Powiatowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
 • zorganizowanie i przeprowadzenie finału Olimpiady,
 • opracowanie pisemnych pytań testowych, zadań teoretyczno-praktycznych oraz pytań na ewentualną dogrywkę w I i II etapie,
 • powołanie Zespołu Sędziowskiego,
 • zapoznanie uczestników z regulaminem Olimpiady,
 • zapewnienie nagród dla uczestników finału Olimpiady i ich opiekunów (za opiekuna uważa się pedagoga przygotowującego do Olimpiady).

4. W skład Zespołu Sędziowskiego wchodzą:
- przedstawiciel Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego — przewodniczący,
- przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie,
- przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie,
- przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiego Okręgowego Zarządu PCK,
- przedstawiciel Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Olsztynie,
- przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

5. Do zadań Zespołu Sędziowskiego należy:

 • przeprowadzenie Olimpiady, jej ocena oraz ogłoszenie wyników bezpośrednio po zakończeniu finału,
 • sporządzenie protokołu końcowego.

6. Do zadań Przewodniczącego Zespołu Sędziowskiego należy:

 • nadzór nad prawidłowym przebiegiem Olimpiady i pracą Zespołu Sędziowskiego,
 • rozpatrywanie spraw spornych, odwołań zgłaszanych w trakcie trwania Olimpiady w porozumieniu z organizatorami, Zespołem Sędziowskim oraz stroną zainteresowaną.

7. Finaliści Olimpiady rozwiązują pisemny test teoretyczny opracowany na podstawie obowiązującego programu nauczania przedmiotu „edukacja dla bezpieczeństwa” dla szkół ponadpodstawowych, w tym również w oparciu o ogólne przepisy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym (zgodnie z załącznikiem Nr 1).

 • I etap - pisemny test teoretyczny opracowany na podstawie obowiązującego programu nauczania przedmiotu „edukacja dla bezpieczeństwa” dla szkół ponadpodstawowych, w tym również w oparciu o ogólne przepisy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym (zgodnie z załącznikiem Nr 1),
 • Il etap - ustny, praktyczno-teoretyczny w oparciu o poszerzoną tematykę (zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego regulaminu).

8. Zasady przeprowadzenia Olimpiady i punktacja:

I etap - test (indywidualny):

 • test składa się z 50 pytań,
 • na każde pytanie jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź,
 • każdy z członków zespołu pisze test oddzielnie,
 • za każdą prawidłową odpowiedź uczestnik uzyskuje 1 pkt.,
 • suma uzyskanych punktów przez dwóch uczestników decyduje o zajęciu miejsca przez zespół,
 • pięć pierwszych zespołów, które uzyskały największą ilość punktów przechodzą do drugiego etapu (ścicłego finału),
 • w przypadku uzyskania przez zespoły równej ilości punktów o wejściu do drugiego etapu decyduje dogrywka polegająca na naprzemiennym odpowiadaniu przez drużyny 
  na pytania zadawane przez członków komisji,
 • członkowie komisji po kolei zadają krótkie pytania, drużyna która jako jedyna w danej rundzie nie udzieli prawidłowej odpowiedzi odpada z rywalizacji,
 • dogrywka trwa do czasu zapełnienia limitu miejsc drugiego etapu.

II etap - teoretyczno-praktyczny (zespołowy):

 • każda drużyna odpowiada zespołowo,
 • ilość dziedzin - 4 (załącznik Nr 2),
 • maksymalna liczba punktów do zdobycia w pojedynczej dziedzinie wiedzy - 9, a suma w całym etapie II - 36,
 • zadania teoretyczne mogą mieć formę pytań testowych, otwartych a także mogą zawierać obie formy z tym, że łączna suma punktów nie może przekroczyć 9,
 • sposób przeprowadzenia konkurencji określa sędzia  stanowiskowy, drużyna przed przystąpieniem do rozwiązania zadania musi zostać poinformowana o sposobie
  przeprowadzenia zadania i sposobie punktacji obowiązującym na danej stacji,
 • o kolejności zajętych miejsc w ścisłym finale decyduje liczba punktów uzyskanych przez zespół tylko w drugim etapie,
 • w przypadku uzyskania przez zespoły w finale identycznej ilości punktów o miejscu drużyny decyduje wynik z pierwszego etapu,
 • w przypadku uzyskania przez drużyny jednakowej ilości punktów w  I i II etapie zostanie przeprowadzona dogrywka zgodnie z opisem umieszczonym
  w części poświęconej etapowi I z zastrzeżeniem, że drużyna która udzieli błędnej odpowiedzi zajmuje niższe miejsce. 

9. Nagrody (dyplomy, puchary, nagrody rzeczowe):

 • fundatorem nagród jest Wojewoda Warmińsko-Mazurski.
 • dla wszystkich drużyn uczestniczących w II etapie (ścisłym finale) Olimpiady przewiduje się dyplomy oraz nagrody rzeczowe (dla każdego członka zespołu)
  oraz  ich opiekunów (jeden opiekun drużyny).

10. Postanowienia końcowe:

 • zgłoszenie drużyny do udziału w olimpiadzie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu,
 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie,

 

Informacje do pobrania:

 1. Regulamin
 2. Program Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej.
 3. Formularz zgłoszeniowy RODO olimpiada 2023