Portal Urządu Miasta Olsztyna olsztyn.eu

ZARZĄDZENIE  Nr 5

PREZYDENTA OLSZTYNA

z dnia 10 stycznia 2024 roku

 

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych  w Olsztynie w 2024 roku.

 

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny (Dz.U. 2022.2305   ze zm.) oraz  § 4 Zarządzenia Nr 324 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 grudnia 2023 roku  w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie warmińsko-mazurskim  w 2024 roku, zarządzam co następuje:

 

§ 1. Ustala się zasady organizacji i wykonywania zadań obronnych w mieście Olsztynie poprzez wprowadzenie do realizacji:

  1. „Planu zamierzeń obronnych miasta Olsztyna na rok 2024” (załącznik Nr 1).
  2. „Rocznego planu kontroli problemowych wykonywanych zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych  i nadzorowanych przez Prezydenta Olsztyna w 2024 roku” (załącznik Nr 2).
     

§ 2. Nadzór i koordynację nad realizacją zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Olsztyna.

 

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 10 Prezydenta Olsztyna z dnia 10 stycznia 2023 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Olsztynie w 2023 roku.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

                                                                                                                          PREZYDENT OLSZTYNA

 

                                                                                                                               Piotr Grzymowicz

Do pobrania:

 

Załącznik nr 1 - Plan zamierzeń obronnych Miasta Olsztyna na rok 2024

Załącznik nr 2  - Roczny plan kontroli

Zarządzenie Prezydenta w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Olsztynie w 2024