Portal Urządu Miasta Olsztyna olsztyn.eu

REGIONALNE CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA

 

Do podstawowych zadań REGIONALNEGO CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA należy:

 

  1. RCB wykonuje zadania powiatowego centrum zarządzania kryzysowego, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1401, z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą” i obejmuje swoją właściwością terytorialną Miasto Olsztyn i Powiat Olsztyński.

  2. Do zadań RCB należy wykonywanie zadań określonych w art. 18 ust. 2 Ustawy, o której mowa w ust. 1, a w szczególności:

        1) pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby
            zarządzania kryzysowego,

        2) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,

        3) realizacja procedur zapobiegania, likwidacji skutków nadzwyczajnych zdarzeń dla Olsztyna 
            i Powiatu,

       4) tworzenie baz danych o zagrożeniach bezpieczeństwa Miasta i Powiatu,

       5) wykonywanie zadań oraz nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania
           oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,

       6) współdziałanie z podmiotami realizującymi monitoring środowiska i zintegrowane systemy
           bezpieczeństwa,

       7) dokumentowanie działań podejmowanych przez RCB,

       8) wykonywanie zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa,


       9) monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju zagrożeń,

      10) dokonywanie oceny zagrożeń i stanu bezpieczeństwa na podstawie przekazywanych informacji
            ze służb i innych podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa, życia i zdrowia
            ludzi, mienia i środowiska,

       11) przygotowywanie dobowych i doraźnych meldunków dla Prezydenta Olsztyna oraz Starosty
            Olsztyńskiego o zagrożeniach i zdarzeniach,

       12) przygotowywanie dla Prezydenta Olsztyna, Starosty Olsztyńskiego oraz Dyrektora RCB
             tygodniowej, kwartalnej i rocznej analizy zdarzeń i prognozy zagrożeń oraz tygodniowego
             raportu bezpieczeństwa,

      13) przekazywanie kierującemu działaniami ratowniczymi niezbędnych informacji ułatwiających
            prowadzenie działań na miejscu zdarzenia, 

      14) koordynowanie i analizowanie działań ratowniczych,  

      15) organizowanie pod względem informatycznym wspomaganie procedur zarządzania
            bezpieczeństwem oraz nadzorowanie funkcjonowania infrastruktury technicznej RCB, 

      16) współpraca z miejskimi i powiatowymi służbami, inspekcjami, pogotowiami i strażami, dysponentem
             zespołów ratownictwa medycznego oraz Centrum Powiadamiania Ratunkowego,

       17) zapewnienie warunków do funkcjonowania wspólnej formacji obrony cywilnej Powiatowego
             Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania,   
  
       18) zapewnienie właściwych warunków pracy dla Miejskiego i Powiatowego Zespołu Zarządzania
             Kryzysowego,    

       19) udostępnianie danych Miejskiemu i Powiatowemu Zespołowi Zarządzania Kryzysowego, na 
             potrzeby podejmowania decyzji w sytuacji kryzysowej oraz realizowanie wypracowanych
            wytycznych do  działania w tym zakresie,

       20) przyjmowanie zawiadomień o zamiarze zorganizowana zgromadzenia publicznego i    
             realizowanie związanych z tym zadań zgodnie z art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015
             r. prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 408 z późn. zm.)

POROZUMIENIE

 

REGIONALNE CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA zlokalizowane jest przy ul. Augustowskiej 44, 
10-683 Olsztyn

 

Informacje o zdarzeniach oraz meldunki przekazywane są telefonicznie do RCB na telefony:

89-522-24-11, 89-522-81-12

telefon kom. 603777858

Całodobowe stanowisko  Dyżurnego RCB:   tel. 89- 522-81-12   mail:   dyzurny.rcb@olsztyn.eu