Idź do treści strony
Kryzys

Sprawy wojskowe

 

Stanowisko ds. wojskowych:

1) organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej;

2) przeprowadzenie rejestracji;

3) uznawanie osób, którym doręczono kartę powołania do odbycia służby wojskowej oraz żołnierza odbywającego tę służbę - za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny;

4) uznawanie osób, którym doręczono kartę powołania do odbycia służby wojskowej oraz żołnierza odbywającego tę służbę – za żołnierza samotnego;

5) pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz żołnierzom samotnym w okresie odbywania przez nich służby wojskowej :

 • z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego na podstawie umowy najmu (z wyjątkiem sytuacji, w których przedmiotem umowy jest jest część tego lokalu, a jedna ze stron umowy obciążona jest obowiązkiem alimentacyjnym względem drugiej osoby),
 • z tytułu najmu lokalu mieszkalnego, zajmowanego na podstawie decyzji administracyjnej,
 • z tytułu zajmowania spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu lokatorskiego,
 • bieżące opłaty eksploatacyjne z tytułu zajmowania spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu,
 • bieżące należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot odrębnej własności w rozumieniu przepisów o własności lokali albo domu mieszkalnego stanowiącego przedmiot odrębnej własności żołnierza;

6) uznanie o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny przez osobę, której doręczono kartę powołania oraz żołnierza odbywającego tę służbę.  


I. WYMAGANE DOKUMENTY

 Wymagane dokumenty do uznania za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny:

 • wniosek żołnierza, osoby, której doręczono kartę powołania lub uprawnionego członka rodziny, zaświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych przez członków rodziny z jakiegokolwiek tytułu (w przypadku osób bezrobotnych zaświadczenie z urzędu pracy).

Wymagane dokumenty do uznania za żołnierza samotnego:

 • wniosek osoby, której doręczono kartę powołania lub żołnierza stwierdzający, że nie pozostaje on w związku małżeńskim, prowadzi odrębne gospodarstwo domowe, samodzielnie zajmuje lokal mieszkalny lub dom mieszkalny, w którym zameldowany jest na pobyt stały i nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności z tytułu zajmowania tego lokalu lub domu mieszkalnego.

Wymagane dokumenty do pokrywania należności mieszkaniowych:

 • wniosek o pokrywanie należności,  
 • umowa najmu lokalu mieszkalnego, a także oświadczenie wynajmującego wskazujące wysokość należności uiszczanych przez żołnierza z tytułu zajmowania tego lokalu oraz określające termin i formę płatności tych należności, jeżeli postanowień tych nie zawiera umowa najmu,
 • zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz odbywa służbę wojskową stwierdzające odbywanie służby przez żołnierza oraz podające okres na jaki został on powołany do jej odbycia,
 • decyzję o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny albo za osobę samotną,
 • oświadczenie żołnierza, że zajmowany przez niego lokal mieszkalny nie jest oddany do bezpłatnego używania albo w najem lub podnajem,
 • zaświadczenie o zameldowaniu żołnierza na pobyt stały w zajmowanym lokalu mieszkalnym,
 • oświadczenie wynajmującego o jego miejscu zamieszkania i rachunku bankowym;

lub

 • zaświadczenie organu administracji budynku lub spółdzielni budownictwa mieszkaniowego stwierdzające, że żołnierz jest najemcą lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej albo zajmuje spółdzielczy lokal mieszkalny, oraz określające wysokość należności mieszkaniowych, z podaniem rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat,
 • akt notarialny (potwierdzoną kopię) ustanawiający lokal mieszkalny albo dom mieszkalny jako przedmiot odrębnej własności żołnierza, a także decyzje właściwych organów o zobowiązaniach pieniężnych z tytułu jego posiadania,
 • zaświadczenie właściwego wojskowego komendanta uzupełnień stwierdzające pełnienie (odbywanie) służby przez żołnierza oraz podające okres, na jaki został on powołany do pełnienia (odbycia) służby,
 • decyzję o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,
 • oświadczenie żołnierza, że jest osobą samotną i nie ma innych osób zobowiązanych do pokrycia należności mieszkaniowych za lokal (dom) mieszkalny,
 • oświadczenie żołnierza, że lokal (dom) mieszkalny nie zostaje oddany w najem, podnajem lub do bezpłatnego używania.

Wymagane dokumenty do orzeczenia o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny:

 • wniosek żołnierza zawierający wyszczególnienie osób w stosunku do których zachodzi konieczność sprawowania  bezpośredniej opieki, w tym imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, datę urodzenia oraz adres zamieszkania,
 • kserokopię dokumentu urzędowego stwierdzającego datę urodzenia osoby wymagającej opieki,
 • zaświadczenie właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) o wspólnym zamieszkiwaniu z osobą wymagającą opieki,
 • oświadczenie osoby wymagającej opieki o konieczności sprawowania tej opieki, jeżeli posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • ostateczne orzeczenie o uznaniu osoby wymagającej opieki za całkowicie niezdolną do pracy i do samodzielnej egzystencji,
 • w przypadku sprawowania opieki wynikającej z prawomocnego orzeczenia sądu – prawomocne  orzeczenie sądu o obowiązku sprawowania tej opieki.

 

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Miasta Olsztyna

Regionalne Centrum Bezpieczeństwa   ul. Augustowska 44,  10-683 Olsztyn

pok.1

tel. 89 522 24 16

III. OPŁATY –  zwolnione z opłat.

IV. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIANIA

 • niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

V. TRYB ODWOŁAWCZY

 • od  decyzji o uznaniu za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
 • od decyzji o pokrywaniu należności mieszkaniowych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
Pogoda