Portal Urządu Miasta Olsztyna olsztyn.eu

Sprawy wojskowe

 

Stanowisko ds. ochrony ludności, spraw obronnych i wojskowych :

 1. organizuje ewakuację  I stopnia pracowników i interesantów na wypadek zagrożenia  pożarowego w Urzędzie Miasta Olsztyna, 
 2. organizuje ewakuację  III stopnia mieszkańców Miasta w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, 
 3. opracowuje plany, zarządzenia i wytyczne dotyczące ochrony ludności miasta na czas wojny,
 4. nakłada świadczenia osobiste i rzeczowe na rzecz obronności kraju, ochrony ludności
  i zarządzania kryzysowego,
 5. sprawuje nadzór nad współpracą cywilno-wojskową administracji cywilnej w ramach Host
   Nation  Support (HNS), odpowiada za funkcjonowanie punktu kontaktowego oraz tworzenie  bazy danych  HNS, sprawuje nadzór i prowadzi ewidencję budowli ochronnych w mieście,
 6.  opracowuje i aktualizuje Plan Operacyjny Funkcjonowania Miasta Olsztyna,
 7.  opracowuje i aktualizuje miejski program mobilizacji gospodarki,
 8.  realizuje zadania z natychmiastowym uzupełnieniem sił zbrojnych (Akcja Kurierska),
 9.  opracowuje i aktualizuje dokumentację stałego dyżuru i szkoli jego obsadę,
 10.  opracowuje i aktualizuje Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta na czas wojny,
 11. prowadzi prace związane z reklamacją osób od obowiązku pełnienia służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
 12. organizuje Zapasowe Miejsce Pracy Urzędu Miasta na wypadek wojny,
 13. współdziała z Wojskowym Centrum Rekrutacji w Olsztynie w  zakresie spraw obronnych,
 14. organizuje i przeprowadza rejestrację i kwalifikację wojskową oraz współdziała z organami administracji rządowej i organami wojskowymi w tym zakresie.

 


 

Urząd Miasta Olsztyna

Regionalne Centrum Bezpieczeństwa   ul. Augustowska 44,  10-683 Olsztyn

pok.1 lub pok. 2

tel. 89 522 24 16  lub 89 522 24 17