Idź do treści strony
Kryzys

ZARZĄDZENIE  Nr 10

PREZYDENTA OLSZTYNA

z dnia 10 stycznia 2023 roku

 

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych  w Olsztynie w 2023 roku.

 

Na podstawie art.7 ustawy o obronie Ojczyzny z dnia 11 marca 2022 roku (Dz.U. 2022.2305.), oraz 
§ 4 Zarządzenia Nr 379 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 grudnia 2022 roku  w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie warmińsko-mazurskim w 2023 roku co następuje:

 

§ 1. Ustala się zasady organizacji i wykonywania zadań obronnych w mieście Olsztynie poprzez wprowadzenie do użytku służbowego:

 

1. „Planu zamierzeń obronnych miasta Olsztyna na rok 2023” (załącznik Nr 1).

 

2. „Rocznego planu kontroli problemowych wykonywanych zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych  i nadzorowanych przez Prezydenta Olsztyna w 2023 roku” (załącznik Nr 2).

 

§ 2. Nadzór i koordynację nad realizacją zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Olsztyna.

 

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 113 Prezydenta Olsztyna z dnia 24 kwietnia 2022 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w mieście Olsztyn w 2022 roku

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

                                                                                                                          PREZYDENT OLSZTYNA

 

                                                                                                                               Piotr Grzymowicz

Do pobrania:

 

Załącznik nr 1 - Plan zamierzeń obronnych Miasta Olsztyna na rok 2023

Załącznik nr 2  - Roczny plan kontroli

Zarządzenie Prezydenta w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Olsztynie w 2023

Pogoda