Idź do treści strony
Kryzys

                                                              ZARZĄDZENIE Nr 15

                                                          PREZYDENTA OLSZTYNA

                                                            z dnia 22 stycznia 2020 roku

                                   w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych

                                                            w Olsztynie w 2020 roku.

Na podstawie art. 18 ust.4 i art. 20 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2018.1459 j.t.), oraz §2 Zarządzenia Nr 376 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 grudnia 2019 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie warmińsko-mazurskim w 2020 roku zarządzam, co następuje:


§ 1. Ustala się zasady organizacji i wykonywania zadań obronnych w mieście Olsztynie poprzez wprowadzenie do użytku służbowego:


1. "Planu zamierzeń obronnych miasta Olsztyna na rok 2020"(załącznik Nr 1).


2. "Planu szkolenia obronnego Urzędu Miasta Olsztyna na rok 2020" (załącznik Nr 2).


3. "Roczny plan kontroli problemowych wykonywanych zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych
i nadzorowanych przez Prezydenta Olsztyna w 2020 roku" (załącznik nr 3).


§ 2. Nadzór i koordynację nad realizacją zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Olsztyna.


§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 13 Prezydenta Olsztyna z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w mieście Olsztyn w 2019 roku


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.PREZYDENT OLSZTYNA


Piotr Grzymowicz

Do pobrania:

  1. Załącznik nr 1 - Plan zamierzeń obronnych Miasta Olsztyna na rok 2020.
  2. Załącznik nr 2 - Plan szkolenia obronnego Urzędu Miasta Olsztyna na rok 2020.
  3. Załącznik nr 3 - Roczny plan kontroli problemowych wykonania zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych i nadzorowanych przez Prezydenta Miasta Olsztyna na 2020 rok.
  4. Zarządzenie Prezydenta w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Olsztynie w 2020 roku.
Pogoda
Czyste niebo -1°C
Pochmurnie 1°C