Idź do treści strony
Kryzys

ZARZĄDZENIE  Nr 113

PREZYDENTA OLSZTYNA

z dnia 21 kwietnia 2022 roku

 

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych  w Olsztynie w 2022 roku.

 

Na podstawie art. 18 ust.1 i 4 i art. 20 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2021.372 ze zm.), § 6 Zarządzenia Nr 329 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie warmińsko-mazurskim w 2022 roku, oraz  § 1 Zarządzenia Nr 131 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 marca 2022 roku  w sprawie szczegółowych zasad planowania, organizowania i prowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych w województwie warmińsko-mazurskim oraz koordynacji przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego działalności organów samorządu terytorialnego w zakresie planowania kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych, zarządza się  co następuje:

 

§ 1. Ustala się zasady organizacji i wykonywania zadań obronnych w mieście Olsztynie poprzez wprowadzenie do użytku służbowego:

 

1. „Planu zamierzeń obronnych miasta Olsztyna na rok 2022” (załącznik Nr 1).

 

2. „Rocznego planu kontroli problemowych wykonywanych zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych  i nadzorowanych przez Prezydenta Olsztyna w 2022 roku” (załącznik Nr 2).

 

§ 2. Nadzór i koordynację nad realizacją zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Olsztyna.

 

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 9 Prezydenta Olsztyna z dnia 18 stycznia 2021 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w mieście Olsztyn w 2021 roku

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

                                                                                                                          PREZYDENT OLSZTYNA

 

                                                                                                                               Piotr Grzymowicz

Do pobrania:

 

Załącznik nr 1 - Plan zamierzeń obronnych Miasta Olsztyna na rok 2022

Załącznik nr 2  - Roczny plan kontroli

Zarządzenie Prezydenta w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Olsztynie w 2022

Pogoda