Idź do treści strony
Kryzys

ZARZĄDZENIE NR 415
PREZYDENTA – SZEFA OBRONY CYWILNEJ OLSZTYNA

       z dnia 31 grudnia 2021 r.   w sprawie realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej w Olsztynie w 2022 roku.

 

Na podstawie art. 17 ust.7 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2021 r. poz.372, 1728), art. 19 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2020 r .poz. 1856, z 2021 r., poz.

159 ), § 5 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. 2002, Nr 96, poz.850) oraz „Planu Działania w Zakresie Obrony Cywilnej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2022” z dnia 5 listopada 2021 r. zarządzam:              

   § 1. Wprowadza się „Plan Działania w Zakresie Obrony Cywilnej Prezydenta – Szefa Obrony Cywilnej Olsztyna na 2022 rok” będący podstawą do opracowania kalendarzowych planów działania przez kierowników (właścicieli) zakładów pracy, stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia,                                 

   § 2. Kierownikom (właścicielom) zakładów pracy poleca się uzgadniać terminy głównych przedsięwzięć szkoleniowych z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania  Kryzysowego Urzędu Miasta Olsztyna z 14-dniowym wyprzedzeniem planowanego przedsięwzięcia, a Karty Realizacji Zadań Obrony Cywilnej raz na dwa lata.

   § 3. Sprawozdanie o stanie struktur organizacyjnych i realizacji szkolenia obrony cywilnej na dzień 31 grudnia 2021 roku należy przesłać do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w terminie do 30 stycznia 2022 roku, wg wzoru – załącznik Nr 2.

 

   § 4. Kontrolą i nadzorem merytorycznym realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego objąć zakłady pracy i instytucje funkcjonujące na terenie miasta, zgodnie z „Planem Działania w Zakresie Obrony Cywilnej Prezydenta – Szefa Obrony Cywilnej Olsztyna na 2022 rok”. Kontrolę wykonuje Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania  Kryzysowego.

   § 5.  Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Olsztyna.

   §  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

    PREZYDENT - SZEF OBRONY CYWILNEJ OLSZTYN

     Piotr Grzymowicz

 

Zarządzenie OC Nr 415 z 31 grudnia 2021r

Plan Działania w zakr. OC Prezydenta Olsztyna na rok 2022

Sprawozdanie z organizacji i realizacji szkolenia z zakresu obrony cywilnej

Pogoda