Idź do treści strony
Kryzys

Regulamin Wojewódzkiej Olimpiady wiedzy o Obronie Cywilnej 

 

Opracowano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów: turniejów i olimpiad (Dz.U.2002. Nr 13 poz. 125).

 

I Założenia ogólne 

1. Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Obronie Cywilnej zwana dalej "Olimpiadą" jest stałą imprezą Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

2. Celem Olimpiady jest :

 • popularyzowania problematyki obrony cywilnej wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych,
 • przygotowanie młodzieży do racjonalnych zachowań w obliczy zagrożeń cywilnych,
 • kształtowanie nawyków i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach ,
 • popularyzacja znajomości przepisów o ruchu drogowym,
 • kształtowanie świadomości i postaw a przede wszystkim przygotowanie młodego pokolenia na przeciwstawienie się realnym i potencjalnym zagrożeniem związanym z występowaniem klęsk żywiołowych i innych niebezpieczeństw wywołanych siłami natury lub działalnością  człowieka oraz udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w tych zdarzeniach.

3. Głównymi organizatorami Olimpiady są :

 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

przy współudziale:

 • Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie,
 • Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie ,
 • Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Okręgowego PCK,
 • Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Olsztynie,
 • Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

4. Olimpiada organizowana jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z wyjątkiem szkół pomaturalnych i policealnych.

5. Laureaci i finaliści Olimpiady nie mogą korzystać z uprawnień wynikających z § 13 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednego typu szkół do innych.

6. Olimpiada składa się z 3 etapów, dla których określa się następujące terminy :

 • I szkolny - do 9 lutego 2018 roku (przeprowadzają szkoły);
 • II między szkolny - 20 lutego 2018 roku w Urzędzie Miasta Olsztyna (Ratusz sala Nr 2019 godzina 10-15);
 • III wojewódzki - 2 marca 2018 roku (przeprowadza Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie).

7. Organizatorzy poszczególnych etapów opracowują pisemne zestawy pytań konkursowych w oparciu o program nauczania przedmiotu "Edukacja dla bezpieczeństwa" dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych  (tematyka zagadnień zgodnie z załącznikiem Nr 1)  

8. W celu organizacji Olimpiady organizatorzy mogą zaprosić do współpracy inne instytucję i organizacje.

 

II Założenia organizacyjne poszczególnych etapów olimpiady

 

Etap pierwszy - szkolny

1. Eliminacje na tym etapie mają charakter indywidualny. Są współzawodnictwem pomiędzy uczniami poszczególnych klas. Mają również na celu wyłonienie jednego dwuosobowego zespołu. W jego skład powinni wejść uczniowie, którzy uzyskali najlepsze wyniki. Zespół ten będzie reprezentował szkołę w eliminacjach wyższego szczebla.

2. Za sprawną organizację tego etapu są odpowiedzialni nauczyciele przysposobienia obronnego.

3. Udział uczniów w eliminacjach szkolnych jak i zespół wyłoniony przez szkołę w olimpiadzie jest dobrowolny.

4. Pytania konkursowe oraz wybór zadań lub testy przygotowują organizatorzy opierając się na postanowieniach niniejszego regulaminu.

5. Po zakończeniu eliminacji szkolnych należy niezwłocznie zgłosić zespół do organizatora eliminacji wyższego szczebla.

 

Etap drugi - między szkolny

1. Eliminacje międzyszkolne organizowane są dla dwuosobowych zespołów wyłonionych w poprzednim etapie.

2. Eliminacje międzyszkolne przygotowują Komitety Organizacyjne powołane w Urzędach Miast Olsztyna i Elbląga oraz w Starostwach Powiatowych Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

3. Do zadań Komitetu Organizacyjnego należy:

 • powiadomienie szkół o terminie i miejscu eliminacji oraz przesłanie regulaminu jej przeprowadzenia,
 • powołanie Zespołu Sędziowskiego,
 • opracowanie pisemnych pytań testowych, oraz zadań teoretyczno - praktycznych.

4. Zespoły, które uzyskały najlepsze wyniki zajęły pierwsze miejsce wezmą udział w rywalizacji na szczeblu wojewódzkim.

5. Organizatorzy po zakończeniu tego etapu eliminacji - do 23 lutego 2018 roku przesyłają pisemne zgłoszenie wyłonionych zespołów do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.   

 

Etap trzeci - olimpiada wojewódzka

1. Olimpiada wojewódzka odbędzie się 2 marca 2018r. o godzinie 10:00 w sali Nr 52 Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie , al. Piłsudskiego 7/9. 

2. Organizator odpowiedzialny za przeprowadzenie finału olimpiady powołuje komitet organizacyjny w skład którego wchodzą:

 • przedstawiciel Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego jako przewodniczący,
 • przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji,
 • przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej,
 • przedstawiciel Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Okręgowego  PCK,
 • przedstawiciel Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Olsztynie,
 • przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

 3. Do zadań Komitetu Organizacyjnego należy:

 • powiadomienie i przesłanie regulaminu olimpiady do Urzędów Miast Olsztyna i Elbląga oraz do Starostw Powiatowych Województwa Warmińsko - Mazurskiego,
 • zorganizowanie i przeprowadzenie finału olimpiady,
 • opracowanie pisemnych pytań testowych, zadań teoretyczno - praktycznych oraz pytań na ewentualną dogrywkę w I i II etapie,
 • powołanie Zespołu Sędziowskiego,
 • zapoznanie uczestników z regulaminem olimpiady,
 • zapewnienie nagród dla uczestników finału olimpiady.

4. W skład Zespołu Sędziowskiego wchodzą:

 • przedstawiciel Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego jako przewodniczący,
 • przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji,
 • przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej,
 • przedstawiciel Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Okręgowego PCK,
 • przedstawiciel Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Olsztynie,
 • przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

5. Do zadań Zespołu Sędziowskiego należy:

 • przeprowadzenie olimpiady, jej ocena oraz ogłoszenie wyników bezpośrednio po zakończeniu pierwszego etapu oraz finału,
 • sporządzenie protokołu końcowego.

6. Do zadań Przewodniczącego Zespołu Sędziowskiego należy:

 • nadzór nad prawidłowym przebiegiem olimpiady i pracą Zespołu Sędziowskiego,
 • rozpatrywanie spraw spornych, odwołań zgłaszanych w trakcie trwania olimpiady w porozumieniu z organizatorami, Zespołem Sędziowskim oraz stroną zainteresowaną.

7. Finał olimpiady zastanie przeprowadzony w dwóch etapach:

8. Zasady przeprowadzenia olimpiady i punktacja.

 

I etap - test (indywidualny)

 • test składa się z 50 pytań,
 • na każde pytanie jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź,
 • każdy z członków zespołu pisze test oddzielnie,
 • za każdą prawidłową odpowiedź uczestnik otrzymuje 1pkt,
 • suma uzyskanych punktów przez dwóch uczestników decyduje o zajęciu miejsca przez zespól,
 • pięć pierwszych zespołów, które uzyskały największą ilość punktów, przechodzi do drugiego etapu (ścisłego finału)
 • w przypadku uzyskania przez zespół równej ilości punktów o wejściu do drugiego etapu decyduje dogrywka polegająca na naprzemiennym odpowiadaniu przez drużyny na pytania zadawane przez członków komisji,
 • członkowie komisji po kolei zadają krótkie pytania, drużyna która jako jedyna w danej rundzie nie udzieli prawidłowej odpowiedzi odpada z rywalizacji,
 • dogrywka trwa do czasu zapełnienia limitu miejsc drugiego etapu.

 

II etap - teoretyczno - praktyczny (zespołowy)

 • każda drużyna odpowiada zespołowo,
 • ilość dziedzin - 4,
 • maksymalna liczba punktów do zdobycia w pojedynczej dziedzinie wiedzy - 9, a suma w całym etapie II - 36,
 • zadania teoretyczne mogą mieć formę pytań testowych , otwartych a także mogą zawierać obie formy z tym, że łączna suma punktów nie może przekroczyć 9,
 • sposób przeprowadzania konkurencji określa sędzia stanowiskowy, drużyna przed przystąpienie do rozwiązywania zadania musi zostać poinformowana o sposobie przeprowadzania zadania i sposobie punktacji obowiązującym na danej stacji,
 • o kolejności zajętych miejsc w ścisłym finale decyduje liczba punktów uzyskanych przez zespół tylko w drugim etapie,
 • w przypadku uzyskania przez zespoły w finale identycznej ilości punktów o miejscu drużyny decyduje wynik z pierwszego etapu,
 • w przypadku uzyskania przez drużyny jednakowej ilości punktów w I i II etapie zostanie przeprowadzona dogrywka zgodnie z opisem umieszczonym w części poświęconej etapowi I z zastrzeżeniem, że drużyna która udzieli błędnej odpowiedzi zajmuje niższe miejsce.

 

 9. Nagrody

 • fundatorami nagród są organizatorzy olimpiady,
 • dla wszystkich drużyn uczestniczących w II etapie (finale) olimpiady przewiduje się dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

10. Postanowienia końcowe:

 • zgłoszenie drużyny do udziału w Olimpiadzie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu,
 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie.

 

Do pobrania :

 1. Załącznik Nr 1 i 2 - tematyka uwzględniona w I i II etapie,
 2. Program Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej 02.03.2018.

 

 

Pogoda
Pochmurnie -1°C
Pochmurnie 0°C