Idź do treści strony
Kryzys

Regulamin Wojewódzkiej Olimpiady wiedzy o Obronie Cywilnej 

 

Opracowano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów: turniejów i olimpiad (Dz.U.2017.  poz. 1580).

 

I Założenia ogólne

 1. Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Obronie Cywilnej zwana dalej "Olimpiadą" jest stałą imprezą Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.
 2. Celem Olimpiady jest :
  • popularyzowania problematyki obrony cywilnej wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych,
  • przygotowanie młodzieży do racjonalnych zachowań w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych,
  • kształtowanie nawyków i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
  • popularyzacja znajomości przepisów o ruchu drogowym,
  • kształtowanie świadomości i postaw a przede wszystkim przygotowanie młodego pokolenia na przeciwstawienie się realnym i potencjalnym zagrożeniem związanym z występowaniem klęsk żywiołowych i innych niebezpieczeństw wywołanych siłami natury lub działalnością  człowieka oraz udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w tych zdarzeniach.
 3. Organizatorami Olimpiady jest :
  • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.
  • przy współudziale:
   • Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie,
   • Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie,
   • Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Olsztynie,
   • Kuratorium Oświaty w Olsztynie.
 4. Olimpiada organizowana jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z wyjątkiem szkół pomaturalnych i policealnych.
 5. Laureaci i finaliści Olimpiady nie mogą korzystać z uprawnień wynikających z art. 44 zzzw ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021. poz. 1915).
 6. Olimpiada składa się z 3 etapów, dla których określa się następujące terminy :
  • I szkolny - do 11 lutego 2022 roku (przeprowadzają szkoły);
  • II międzyszkolny - do 22 lutego 2022 roku (przeprowadzają: UM Olsztyn, UM Elbląg, Starostwa Powiatowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego)
  • Informujemy, że etap miejski (międzyszkolny) Olimpiady odbędzie się 18 lutego w w sali Konferencyjnej Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa ul. Augustowska 44 Olsztyn, o godz. 9:00. Szczegółowe informacje dotyczące Olimpiady można uzyskać pod nr tel. 89-522-24-17
  • III wojewódzki - 4 marca 2022 roku (przeprowadza Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie).
 7. Organizatorzy poszczególnych etapów opracowują pisemne zestawy pytań konkursowych w oparciu o program nauczania  "Edukacja dla bezpieczeństwa" dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz w oparciu o ogólne przepisy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. (ogólna tematyka została ujęta w załączniku Nr 1).  (Ogólna tematyka Zał. Nr 1 ) .
 8. W celu organizacji Olimpiady organizatorzy mogą zaprosić do współpracy inne instytucję i organizacje.

II Założenia organizacyjne poszczególnych etapów olimpiady

Etap pierwszy - szkolny.

1. Eliminacje na tym etapie mają charakter indywidualny. Są współzawodnictwem pomiędzy uczniami poszczególnych klas. Mają również na celu wyłonienie jednego dwuosobowego zespołu. W jego skład powinni wejść uczniowie, którzy uzyskali najlepsze wyniki. Zespół ten będzie reprezentował szkołę w eliminacjach wyższego szczebla.

2. Za sprawną organizację tego etapu są odpowiedzialni nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa.

3. Udział uczniów w eliminacjach szkolnych jak i zespołu wyłonionego przez szkołę w olimpiadzie jest dobrowolny.

4. Pytania konkursowe przygotowują organizatorzy opierając się na postanowieniach niniejszego regulaminu.

5. Po zakończeniu eliminacji szkolnych, należy niezwłocznie zgłosić zespół do organizatora eliminacji wyższego szczebla.

Etap drugi - międzyszkolny.

1 .Eliminacje międzyszkolne organizowane są dla dwuosobowych zespołów wyłonionych w poprzednim etapie.Eliminacje międzyszkolne przygotowują Komitety Organizacyjne powołane w UM Olsztyna i UM w Elblągu oraz w Starostwach Powiatowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

2. Eliminacje międzyszkolne przygotowują Komitety Organizacyjne powołane w UM Olsztyna i UM w Elblągu oraz w Starostwach Powiatowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego

3. Do zadań Komitetu Organizacyjnego należy:

 • powiadomienie szkół o terminie i miejscu eliminacji oraz przesłanie regulaminu jej przeprowadzenia,
 • powołanie Zespołu Sędziowskiego,
 • opracowanie pisemnych pytań testowych.

4. Zespoły, które uzyskały najlepsze wyniki i zajęły pierwsze miejsce wezmą udział w rywalizacji na szczeblu wojewódzkim.

5. Organizatorzy po zakończeniu tego etapu eliminacji - do 25 lutego 2022 roku przesyłają pisemne zgłoszenie wyłonionych zespołów do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Etap trzeci - olimpiada wojewódzka.

 1. Olimpiada wojewódzka odbędzie się 4 marca 2022 r. o godzinie 11.00 w sali Nr 52 Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, al. Piłsudskiego 7/9.
 2. Organizator odpowiedzialny za przeprowadzenie finału olimpiady powołuje Komitet Organizacyjny w skład którego wchodzą
  - przedstawiciel Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego jako przewodniczący,
  - przedstawiciel Dyspozytorni Medycznej Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego,
  - przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie ,
  - przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie,
  - przedstawiciel Wojewódzkiej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej w Olsztynie,
  - przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

3. Do zadań Komitetu Organizacyjnego należy:

 • powiadomienie i przesłanie regulaminu Olimpiady do UM Olsztyna i UM w Elblągu oraz do Starostw Powiatowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
 • zorganizowanie i przeprowadzenie finału Olimpiady,
 • opracowanie pisemnych pytań testowych, oraz pytań na ewentualną dogrywkę,
 • powołanie Zespołu Sędziowskiego,
 • zapoznanie uczestników z regulaminem Olimpiady,
 • zapewnienie nagród dla uczestników finału Olimpiady i ich opiekunów (za opiekuna uważa się pedagoga przygotowującego do Olimpiady).

4. W skład Zespołu Sędziowskiego wchodzą:
- przedstawiciel Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego — przewodniczący,
- przedstawiciel Dyspozytorni Medycznej Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie,
- przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie,
- przedstawiciel Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Olsztynie,
- przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

5. Do zadań Zespołu Sędziowskiego należy:

 • przeprowadzenie Olimpiady, jej ocena oraz ogłoszenie wyników bezpośrednio po zakończeniu finału,
 • sporządzenie protokołu końcowego.

6. Do zadań Przewodniczącego Zespołu Sędziowskiego należy:

 • nadzór nad prawidłowym przebiegiem Olimpiady i pracą Zespołu Sędziowskiego,
 • rozpatrywanie spraw spornych, odwołań zgłaszanych w trakcie trwania Olimpiady w porozumieniu z organizatorami, Zespołem Sędziowskim oraz stroną zainteresowaną.

7. Finaliści Olimpiady rozwiązują pisemny test teoretyczny opracowany na podstawie obowiązującego programu nauczania przedmiotu „edukacja dla bezpieczeństwa” dla szkół ponadpodstawowych, w tym również w oparciu o ogólne przepisy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym (zgodnie z załącznikiem Nr 1).

8. Zasady przeprowadzenia Olimpiady i punktacja.

 • test składa się z 60 pytań,
 • na każde pytanie jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź,
 • na odpowiedź na każde pytanie przewidziano 1 minutę, co w sumie daje 60 min na cały test,
 • każdy z członków zespołu pisze test oddzielnie,
 • za każdą prawidłową odpowiedź uczestnik uzyskuje 1 pkt.,
 • suma uzyskanych punktów przez dwóch uczestników decyduje o zajęciu miejsca przez zespół,
 • trzy pierwsze zespoły, które uzyskały największą ilość punktów zostają laureatami ścisłego finału,
 • w przypadku uzyskania przez zespoły równej ilości punktów o zajęciu miejsca od I do III decyduje dogrywka polegająca na naprzemiennym odpowiadaniu przez drużyny na pytania zadawane przez członków komisji,
 • członkowie komisji po kolei zadają krótkie pytania, drużyna która jako jedyna w danej rundzie nie udzieli prawidłowej odpowiedzi odpada z rywalizacji,
 • dogrywka trwa do czasu wyłonienia laureatów trzech pierwszych miejsc.

9. Nagrody (dyplomy, puchary, nagrody rzeczowe).

 • fundatorem nagród jest Wojewoda Warmińsko-Mazurski.
 • nagrody na etapie olimpiady wojewódzkiej przewidziano dla zespołów, które zajęły trzy pierwsze miejsca (nagrody przewidziano dla każdego członka zespołu) oraz ich opiekunów (jeden opiekun drużyny).

10. Postanowienia końcowe:

 • na trakcie wszystkich etapów Olimpiady należy zachować zasady reżimu epidemiologicznego ( maseczka, dystans, dezynfekcja),
 • na etapie Olimpiady wojewódzkiej środki ochrony (maseczki, płyn dezynfekujący) zapewni organizator,
 • zgłoszenie drużyny do udziału w olimpiadzie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu,
 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie,
 • organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu III etapu Olimpiady - etapu wojewódzkiego lub rezygnacji z jego przeprowadzenia w roku bieżącym.

Wprowadzenie ewentualnych zmian uzależnione jest od sytuacji pandemicznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Informacje do pobrania:

 1. Regulamin
 2. Program Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej.
 3. Formularz zgłoszeniowy RODO olimpiada 2022
 4.  Ogólna tematyka Zał. Nr 1 

 

Pogoda