Idź do treści strony
Kryzys

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI

 Dyrektor Mieczysław Wójcik

tel. (+48 89) 522-24-20,

fax (+48 89) 522-24-10

e-mail: sekretariat@kryzys.olsztyn.pl   oraz

e-mail: kryzys@olsztyn.eu

 

Zadania realizowane przez wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności odbywają się w zakresie :

  • ogólnym
  • szczegółowym

 

Do zakresu ogólnego realizowanych zadań przez Wydział należą:

 

1)  realizacja spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym, obroną cywilną i obronnością kraju,

2)   prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym,

3) podejmowanie działań prewencyjnych realizowanych w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego- „Bezpieczny Olsztyn” i programu rządowego „Razem Bezpieczniej”,

4)  inicjowanie działań i nadzór nad realizacją założeń Strategii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2014 - 2020 i opracowanych programów w tym zakresie, 

5) prowadzenie spraw Centrum Zarządzania Kryzysowego (CZK) oraz Zespołu Zarządzania Kryzysowego, 

6)   prowadzenie spraw związanych z kwalifikacją wojskową i rejestracją,

 

7) realizacja spraw związanych z przejęciem skazanych w celu wykonania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej orzeczonej w zamian za nieściągalne grzywny,

 

8)  wydawanie zezwoleń lub decyzji o zakazie przeprowadzenia na terenie Miasta imprez sportowych, artystycznych oraz rozrywkowych o charakterze masowym, a także prowadzenie ewidencji oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem na terenie Miasta imprez nie wymagających uzyskania zezwoleń,

9)      prowadzenie spraw dotyczących zgromadzeń publicznych,

10) prowadzenie kontroli instytucji i zakładów pracy na terenie Miasta w zakresie zarządzania  kryzysowego, obrony cywilnej, spraw obronnych oraz zabezpieczenia imprez masowych,

11)  ewidencjonowanie zawiadomień o użyciu wyrobów pirotechnicznych,

12)  sprawowanie merytorycznego nadzoru nad pracą Straży Miejskiej,

13)  realizowanie zadań ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników,

14) nadzorowanie i przechowywanie dokumentów o utworzeniu/przekształceniu Straży Miejskiej oraz jednostek powiatowej administracji zespolonej: Komendy Miejskiej Policji, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Olsztyna, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

15) prowadzenie ewidencji zawierającej liczbę, formę organizacyjno – prawną jednostek powiatowej administracji zespolonej oraz Straży Miejskiej, z uwzględnieniem rodzajów i numerów dokumentów o ich utworzeniu/przekształceniu oraz rodzajów podległości (podległe, nadzorowane).


Do zakresu szczegółowego realizowanych zadań przez Wydział należą:

 

1)  opracowanie i aktualizowanie Planu Zarządzania Kryzysowego Miasta Olsztyna oraz współpraca w tym zakresie ze służbami, pogotowiami, inspekcjami i strażami,

2)   opracowanie i aktualizacja dokumentacji działań oraz zapewnienie funkcjonowania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (MZZK),

3)  prowadzenie niezbędnych baz danych dla potrzeb zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych,

4)    obsługa merytoryczno – organizacyjna Centrum Zarządzania Kryzysowego,

5)    obsługa techniczno – organizacyjna Centrum Monitoringu i monitoringu Miasta,

6)    rozbudowa i utrzymanie pełnej funkcjonalności Systemu Wspomagania Służb,

7)   gospodarowanie i prawidłowe wykorzystywanie środków budżetowych, przyznanych Wydziałowi na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa Miasta,

8)      prowadzenie Miejskiego Portalu Bezpieczeństwa „Bezpieczny Olsztyn”,

9)      współpraca z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego,

10) sprawowanie nadzoru nad zakładami pracy i instytucjami w zakresie realizacji zadań zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych,

11) prowadzenie spraw wynikających z uprawnień organów Miasta dotyczących współpracy z  Policją, Państwową Strażą Pożarną i Strażą Miejską, w tym:

a)  sporządzanie ocen stanu bezpieczeństwa i porządku na terenie Miasta w oparciu o przedkładane  przez komendantów służb informacje,

b) wskazywanie organom Miasta istotnych problemów z zakresu zagrożenia  bezpieczeństwa i porządku,  przedkładanie propozycji w zakresie niezbędnych działań  profilaktycznych,

c)  w sytuacjach tego wymagających wypracowanie propozycji do działań Prezydenta zmierzających do żądania od Policji przywrócenia stanu zgodnego z porządkiem prawnym lub podjęcia działań zapobiegających naruszeniom prawa, a także zmierzających do usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa  i porządku publicznego,

d)   sporządzanie opinii dotyczących mianowania i zwalniania kierowników rewirów oraz kierowników posterunków policji przez Komendanta Miejskiego Policji,

12)  przygotowanie ocen funkcjonowania i współdziałania Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz innych instytucji w zakresie bezpieczeństwa i porządku w Mieście,

13)  prowadzenie zadań z zakresu bezpieczeństwa na akwenach Miasta,

14)  planowanie i realizowanie zadań stałej gotowości obronnej państwa,

15)  planowanie i realizowanie zadań związanych z osiąganiem gotowości obronnej państwa czasu kryzysu i czasu wojny na terenie Miasta,

16)  planowanie i nakładanie świadczeń na rzecz obrony dla potrzeb: Sił Zbrojnych, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jednostek przewidzianych do militaryzacji, zwalczania klęsk żywiołowych oraz obrony cywilnej,

17)  organizowanie i wykonywanie zadań w trybie Akcji Kurierskiej, prowadzenie szkolenia obronnego w Urzędzie,

18)  organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej oraz rejestracji,

19)  planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej i nadzór nad ich realizacją, opracowywanie i uaktualnianie planu obrony cywilnej,

20)  planowanie i nadzór nad ochroną zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych,

21)  nadzorowanie działania systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz systemu wykrywania skażeń,

22)  tworzenie formacji obrony cywilnej, organizacja i nadzór nad ewakuacją III stopnia ludności Miasta,

23)  prowadzenie działalności popularyzującej obronę cywilną,

24)  nadzór nad współpracą cywilno-wojskową administracji cywilnej w ramach HNS, tworzenie baz danych,

25)  realizacja Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego - „Bezpieczny Olsztyn”,

26)  obsługa i zabezpieczenie funkcjonowania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,

27)  obsługa i zabezpieczenie funkcjonowania Miejskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,

28)  inicjowanie działań i nadzór nad realizacją założeń Strategii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2014 - 2020 i opracowanych programów w tym zakresie,

29)  prowadzenie spraw związanych z przejęciem skazanych w celu wykonania przez nich nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej orzeczonej w zamian za nieściągalne grzywny,

30)  wydawanie zezwoleń lub decyzji o zakazie przeprowadzania na terenie Miasta imprez sportowych, artystycznych oraz rozrywkowych o charakterze masowym, a także prowadzenie ewidencji i koordynowanie działań związanych z organizowaniem na terenie Miasta imprez nie wymagających uzyskania zezwoleń oraz ewidencjonowanie zawiadomień o użyciu materiałów pirotechnicznych,

31)  przyjmowanie zawiadomień o zgromadzeniach i wydawanie decyzji o zakazie zgromadzenia,

32)  realizacja projektu Bezpieczny Miejski Obszar Funkcjonalny,

33)  organizacja doraźnego wsparcia dla rannych dzikich zwierząt, w tym ptaków,

34)  prowadzenie działalności edukacyjnej z zakresu bezpieczeństwa publicznego.

 

Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności:

http://bip.olsztyn.eu/bip/dokument/320452 /zarzadzenie_nr_139_z_dnia_4_maja_2016_r_w_sprawie_wprowadzenia_regulaminu_organizacyjnego_wydzialu_zarzadzania_kryzysowego_i_ochrony_ludnosci/

Pogoda
Pochmurnie 7°C
Pochmurnie 10°C