Idź do treści strony
Kryzys

WYTYCZNE

PREZYDENTA – SZEFA OBRONY CYWILNEJ OLSZTYNA 

DO REALIZACJI ZADAŃ W 2017 ROKU.

PODSTAWOWE AKTY NORMATYWNO - PRAWNE:

 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Dział IV – Obrona Cywilna. ( Dz.U. z 2016 r., poz. 1534 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. 2002, poz. 558),
 3. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1166 z późn. zm.),
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa OC Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. 2002 poz. 850),
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie powszechnej samoobrony ludności (Dz. U. Nr 1993 poz. 421),
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r.  w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r., poz. 96),
 7. Instrukcja i Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 17 października 2008 sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek   masowego zagrożenia,
 8. Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej województw, powiatów i gmin,
 9. Zarządzenie Nr 215/2014 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania (SWA) oraz systemu wczesnego ostrzegania (SWO) na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz tworzenia i funkcjonowania formacji Obrony Cywilnej przewidzianych do wykonania pozostałych zadań specjalnych i ogólnych,
 10. Zarządzenie Nr 317 Wojewody Warmińsko–Mazurskiego–Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w województwie w 2017 r.
 11. Zarządzenie Nr 108 Prezydenta – szefa Obrony Cywilnej Olsztyna z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej Olsztyna,
 12. Zarządzenie Nr 330 Prezydenta – Szefa Obrony Cywilnej Miasta   Olsztyn  z   dnia 18 września 2003 r. w sprawie prowadzenia  kontroli realizacji zadań   obronnych, obrony cywilnej i zarządzania  kryzysowego w zakładach pracy,  placówkach oświatowych i instytucjach miasta Olsztyn.

CEL I ZAMIAR DZIAŁANIA W ROKU  2017.

Celem działania w 2017 roku jest:

1.W zakresie planowania cywilnego i szkolenia:

 • aktualizacja dokumentacji planistycznej zgodnie z cyklem planowania i zaleceniami Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego.

2.W zakresie obrony cywilnej:

 • integracja działalności Urzędu Miasta, Centrum Zarządzania Kryzysowego i wytypowanych zakładów pracy  w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej, ze szczególnym uwzględnieniem współdziałania w zakresie monitorowania i powiadamiania o zagrożeniach, ostrzegania i alarmowania oraz szkolenia,
 • dostosowanie struktur formacji OC do obowiązujących normatywów sprzętowych,
 • podjęcie działań w zakresie włączenia jednostki OSP w Gutkowie w struktury obrony cywilnej jako formacji OC,
 • zintensyfikowanie działań w zakresie edukacji, w tym edukacji społeczeństwa w ramach powszechnej samoobrony ludności,
 • prowadzenie działań doskonalących w zakresie: planowania i szkolenia w ramach systemów wykrywania zagrożeń, ostrzegania ,alarmowania oraz w zakresie wzmacniania struktur obrony cywilnej,

3.W zakresie zarządzania kryzysowego:

 • usprawnienie systemu informowania o zdarzeniach kryzysowych na terenie Olsztyna.

4.W zakresie bezpieczeństwa publicznego:

 • kontynuowanie realizacji projektu budowy i wyposażenia Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa obejmującego miasto Olsztyn i 6 gmin ościennych,
 • stałe nadzorowanie i monitorowanie imprez masowych, organizowanych w Olsztynie,
 • pełna realizacja programów społecznościowych.

NAJWAŻNIEJSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE:

1.Obrony cywilnej:

 • uaktualnienie Planu Obrony Cywilnej Olsztyna,
 • udział w kontynuowaniu procesu opracowania projektu ustawy o ochronie i obronie cywilnej oraz aktów wykonawczych do tego projektu,
 • wdrożenie do praktycznej działalności oraz dokumentacji planistycznej postanowień ustawy o systemie ochrony ludności (po jej uchwaleniu i wejściu w życie),
 • kontynuowanie procesu wdrożenia Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 3 marca 2014r. w sprawie normatywów w zakresie zaopatrzenia organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonania zadań obrony cywilnej,
 • opracowanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej Olsztyna za 2016 r. wg wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 30 stycznia 2016r. w sprawie opracowywania oceny stanu przygotowań szefa obrony  cywilnej w województwach,
 • uzgodnienie Kart Realizacji Zadań OC i dokumentacji OC zakładów pracy i instytucji miasta,
 • intensyfikacja i dostosowanie działania Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania (POADA) do aktualnych potrzeb OC, szczególnie w zakresie opracowania i dystrybucji informacji o zagrożeniu zdarzeniami NBC zgodnie z dokumentem normalizacyjnym NATO (norma ATP-45),
 • rozwijanie i wdrożenie narzędzi informatycznych (mapa cyfrowa, System Wspomagania Służb), 
 • zorganizowanie odprawy planistycznej z udziałem dyrektorów olsztyńskich zakładów pracy realizujących zadania Obrony Cywilnej (17 stycznia 2017 r., godz. 9.00, Sala 219 Ratusza),
 • określenie tematyki szkoleń, treningów i ćwiczeń Formacji OC, i załóg zakładów pracy, szkolenia z zakresu OC realizowane będą zgodnie z Wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzenia szkoleń z zakresu obrony cywilnej,
 • przeprowadzenie treningu MSA w zakresie alarmowania ludności (włączenie syren alarmowych w dniu 01 sierpnia o godz. 17.00 i w dniu 01 września o godz. 12.00), 
 • systematyczne prowadzenie weryfikacji członków formacji OC oraz sprawdzanie gotowości tych formacji do realizacji zadań,
 • uczestniczenie w prowadzonych zawodach o tematyce OC (olimpiady, spartakiady, konkursy itp.), 
 • przeprowadzenie etapu szkolnego Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej (do 5 lutego), etapu międzyszkolnego (16 lutego), zgłoszenie drużyny do szczebla wojewódzkiego (do 24 lutego) i udział w finale wojewódzkim (3 marca),
 • przeprowadzenie inwentaryzacji sprzętu magazynowego i sprzętu przeznaczonego dla formacji obrony cywilnej,
 • przeprowadzenie wybrakowania części przestarzałego i nieprzydatnego sprzętu obrony cywilnej,
 • utrzymywanie sprzętu obrony cywilnej w pełnej sprawności technicznej poprzez prowadzenie konserwacji, napraw, remontów i legalizacji,
 • prowadzenie weryfikacji istniejących budowli ochronnych (schronów i ukryć) w zakresie stanu technicznego i możliwości ich wykorzystania w czasie zagrożeń oraz aktualizowanie bazy danych w tym zakresie,
 • egzekwowanie od zakładów pracy pełnej informacji o prowadzonych ćwiczeniach zakładowych,

2. Zarządzania kryzysowego, planowania cywilnego i bezpieczeństwa publicznego:

 • organizacja pracy i posiedzeń Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz wspomaganie realizacji funkcji Prezydenta jako Przewodniczącego Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją projektu budowy Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa,
 • prowadzenie spraw związanych z nadzorem Prezydenta Miasta nad funkcjonowaniem Straży Miejskiej,
 • prowadzenie spraw związanych z działalnością Ochotniczej Straży Pożarnej w Gutkowie,
 • zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
 • aktualizacja planu wprowadzenia ograniczeń w zakresie obrotu paliwami i zmniejszenia zużycia paliw w wytypowanych zakładach pracy miasta,
 • przeprowadzanie wewnętrznych, specjalistycznych szkoleń doskonalących przeznaczonych dla Dyżurnych Miasta,
 • monitorowanie, dokumentowanie i analizowanie zagrożeń epidemicznych, epizootycznych i epifitozycznych występujących na terenie Olsztyna,
 • prowadzenie koordynacji działań, monitoringu, analiz i sprawozdawczości w celu poprawy bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta,
 • realizacja i koordynowanie założeń Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego „Bezpieczny Olsztyn” i  programu rządowego „Razem Bezpieczniej”,
 • realizacja Strategii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (program operacyjny na lata 2014 – 2020) i organizacja pracy Miejskiej Rady BRD,
 • nadzór nad bezpieczeństwem imprez masowych, organizowanych na terenie Olsztyna, w tym kontrola prowadzonej dokumentacji  oraz monitoring na miejscu przedsięwzięcia, 
 • prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących przerwania lub zakazu przeprowadzenia imprezy masowej w przypadku negatywnej oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w celu zapewnienia właściwego stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas organizacji ww. imprez na terenie miasta,
 • prowadzenie spraw dotyczących zgromadzeń publicznych
 • realizacja Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 01.06.2010 r. w sprawie podmiotów w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna,
 • prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa na wodzie oraz ratownictwa wodnego, w tym planowanie, nadzorowanie oraz rozliczanie dotacji przyznanych przez miasto Olsztyn,
 • utrzymanie w sprawności technicznej i gotowości do działania Ruchomego Centrum Kierowania i Sali Posiedzeń MZZK,
 • rozbudowa Systemu Powiadamiania na Wodzie.

3. Działalności kontrolnej

Działalność kontrolną realizować zgodnie z: 

 • § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu  działania Szefa OC Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. 2002 poz.  850),
 • Zarządzeniem Nr 330  Prezydenta – Szefa Obrony Cywilnej Miasta Olsztyn z dnia  18 września 2003 r. w sprawie prowadzenia kontroli realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w zakładach pracy, placówkach oświatowych i instytucjach  Olsztyna.,

W czasie kontroli zwracać szczególną uwagę na:

 • wykonanie i aktualność Karty Realizacji Zadania Obrony Cywilnej,
 • przyjęte w zakładzie procedury wykonania zadania OC, 
 • kompletność „Dokumentacji Obrony Cywilnej” zakładu pracy,
 • gotowość zakładu pracy (instytucji) do wykonania zadania i dokumentację z tym związaną,
 • dokumentację ewakuacji I stopnia zakładu,
 • aktualność Zarządzenia powołującego elementy obrony cywilnej,            
 • planowanie i  realizację szkolenia Zespołów Kryzysowych, Punktów  Alarmowania, Formacji OC,  pracowników w ramach powszechnej samoobrony),
 • realizację ćwiczeń obrony cywilnej w zakładzie pracy,  
 • aktualność dokumentacji Formacji OC,
 • skuteczność realizowanych procedur postępowania,
 • w czasie kontroli zakładów pracy nie ujętych w załączniku Nr 3 do Zarządzenia Nr 543 Prezydenta – Szefa Obrony Cywilnej Olsztyna z 24 grudnia 2012 r., zwracać szczególną uwagę na aktualność zarządzeń powołujących elementy OC w zakładzie, realizację ćwiczeń i szkoleń w zakresie powszechnej samoobrony, dokumentację ewakuacji I stopnia i aktualność dokumentów Formacji OC.

Zadania obrony cywilnej realizują, w różnym zakresie wszystkie zakłady pracy i instytucje miasta.

 • objąć kontrolą problemową 20 instytucji i zakładów pracy  Olsztyna  (zgodnie z Planem   Kontroli). 

 

Do pobrania:

 1.  ZARZĄDZENIE NR 445  PREZYDENTA – SZEFA OBRONY CYWILNEJ  OLSZTYNA z 15 grudnia 2016 r.
 2.  Plan działania na 2017r. 
 3.  Plan kontroli na 2017r.
 4.  Sprawozdanie z organizacji i realizacji szkolenia z zakresu obrony cywilnej wg stanu na 31 grudnia 2016r.
Pogoda
Pochmurnie 0°C
Pochmurnie 5°C